Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1830.

Odpověď

ministra vnitra na dotaz člena Národního shromáždění Vojtěcha Čipery a soudr. (tisk č. 1596) o námitkách do obecních voleb.

Na dotaz člena Národního shromáždění pana Vojtěcha Čipery a soudruhů ze dne 18. září 1919 o námitkách do obecních voleb mám čest odpověděti toto:

Podle ustanovení §§ 56. a 67. řádu volení v obcích má politický úřad druhé stolice rozhodnouti o námitkách, podaných proti volbě obecního zastupitelstva do 3 měsíců a o námitkách proti volbě starosty, náměstků, obecní rady a komisí do jednoho měsíce.

Zákon, stanoviv tyto lhůty, nepředpokládal ovšem, že první volby obecní provedeny budou ve všech obcích v jediný den. Pro takové všeobecné volby řečené lhůty příliš krátce jsou vyměřeny, neboť dlužno konati řízení o námitkách, jež proti volbám podány byly, téměř najednou, což vyžaduje pohotovosti dostatečného počtu vyškoleného úřednictva. Bohužel konceptního úřednictva politické správy jest stále tak velký nedostatek, že napřed byla vyloučena možnost, zdolati mimo ostatní neodkladné běžné práce i veškeré práce spojené s vyřízením námitek v ustanovených lhůtách. Byloť podáno celkem v Čechách 933 a na Moravě 360 námitek proti volbě obec. zastupitelstva nebo proti volbě starosty a jeho náměstků.

U zemské správy politické v Praze zřízeno bylo pro vyřizování těchto námitek zvláštní volební oddělení, opatřené podle možnosti postupně potřebným úřednictvem, kdežto na Moravě musilo býti pro naprostý nedostatek konceptních sil od zřízení zvláštního volebního oddělení upuštěno.

Přiděliti větší počet úřednictva k vyřizování námitek volebních nebylo možno, ježto by tím trpěly ostatní neodkladné práce správy politické.

S druhé strany nelze připustiti, aby námitky volební vyšetřovány byly snad povrchně a překotně jen proto, aby řečená lhůta mohla býti zdánlivě dodržena, neboť neprospělo by se tím nikterak věci, a konstituování nového zastupitelstva obecního oddálilo by se ještě více, kdyby rozhodnutí zemské správy politické zrušeno bylo nejvyšším správním soudem pro vadnost řízení.

Při všech obtížích, s nimiž je spojeno zpracování stížností volebních v poměrně krátké době při známém přetížení úřadů politických, podařilo se námitky ty již z větší části vyříditi. Pokud nejsou dosud vyřízeny, pracuje se na vyřízení jich s největší pílí a vytrvalostí a lze definitivní vyřízení námitek těchto očekávati v nejbližší době.

Naproti domněnce v dotazu nadhozené, že se nevyřizováním námitek nadržuje v některých případech starým starostům, aby nepořádky ve správě obecní mohli zakrýti, musím vzíti v ochranu úřady, vyřizováním námitek pověřené, neboť tyto úřady vykonávají úkol jim svěřený s povinnou nestranností, a naopak ve všech případech, ve kterých upozorněny byly na nepořádky staré obecní správy, vyřizují dotčené námitky před ostatními.

Pokud snad proti některému starostovi obecnímu bylo podezření, že by námitek volebních mohl použíti jako záminky ke zjednání času, aby mohl případné nepořádky ve správě obecní zakrýti, bylo věcí občanstva, aby v čas zakročilo za rozpuštění starého obecního zastupitelstva.

Nemusím snad zvláště připomínati, že ministerstvo vnitra nemá zájmu na tom, aby stará zastupitelstva bezdůvodně dále úřadovala, a že naopak ministerstvo dbá toho, aby ustanovení nového řádu volení ve všech obcích, pokud se tak již nestalo, co nejdříve přivedena byla k platnosti.

Proto učiněno bylo dosud vše, co bylo v lidské možnosti, a zbývající ještě práce urychlena bude tak, aby cíle právě uvedeného úplně bylo dosaženo.

V Praze 11. listopadu 1919.

Ministr vnitra:
Švehla v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP