Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1821.

Zpráva

výboru právního o vládních návrzích (tisk č. 291 a 1590) na změnu a doplnění zákona ze dne 2. listopadu 1918 č. 8. sb. z. a n., kterým zrušeno bylo zabavení jmění pro činy velezrádné.

Vládou předložené osnovy - tisk č. 291. a 1590. - jeví se nutnými doplňky zákona ze dne 2. listopadu 1918 sb. z. a n. č. 8.

Vyhlášen byv v první částce naší Sbírky zákonův a nařízení, zákon tento zrušoval veškerá zabavení jmění, která povolena byla podle cís. nařízení ze dne 9. června 1915 ř. z. č. 156. v těch případech, kde shledáno podezření některého z velezrádných činů, pro něž bývalý stát mohl na obviněném požadovati náhrady škody. Na obdobné případy, kde povoleno bylo zabaviti jmění podle uherského čl. zák. XVIII. z r. 1915, zákon náš nepamatoval.

Zákonem tímto vysloveno dále, že nařízené jím zrušené zabavení majetku provedou soudy, které zabavení povolily, neobsahuje však zákon žádného ustanovení o tom, bylo-li zabavení jmění povoleno soudy, které po utvoření státu našeho zůstaly mimo obvod naší říše.

Odstraniti takto dané mezery zákonné jest úkol obou předložených osnov: první z nich - č. 291. - stanoví příslušnost soudů, povolaných provésti zrušené zabavení majetku v těch případech, kde zabavení povoleno bylo soudem pro nás dnes cizozemským, druhá - č. 1590. - rozšiřuje platnost zákona na zabavení, povolená na území kdysi uherském podle čl. zák. XVIII. z r. 1915.

Právní výbor ve schůzi, konané dne 7. listopadu t. r. schválil jednomyslně zásady, na nichž osnovy vládní jsou vypracovány a rozhodl se z důvodů praktické potřeby spojit oba návrhy vládní v jediný zákon, jímž zákon ze dne 2. listopadu 1918 sb. z. a n. č. 8. pozměněn má býti v celém obsahu.

Navrhujeme proto Národnímu shromáždění, aby schválilo zákon tohoto znění:

Zákon

ze dne .................................................................... 1919,

kterým se mění zákon ze dne 2. listopadu 1918 č. 8. sb. z. a n., jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné.

Článek I.

Zákon ze dne 2. listopadu 1918, č. 8. sb. z. a nař. mění se a zní takto:

§ 1.

Zrušuje se zabavení jmění, které bylo povoleno podle císařského nařízení ze dne 9. června 1915 č. 156 ř. z. a podle článku zák. XVIII. z roku 1915, vyjímajíc případy, v nichž trestný čin podle zjištění právoplatného rozsudku spáchán byl ze zištnosti.

§ 2.

Zrušení to proveďtež z úřední povinnosti soudy, které zabavení povolily. Povolil-li zabavení soud, ležící mimo obvod československého státu, příslušný jest provésti zrušení okresní soud, v jehož obvodu jest větší část zabaveného jmění, nebo soud, jemuž přikázána byla správa jmění, nebo jiné opatření o jmění (opatrovnický, pozůstalostní, knihovní).

§ 3.

Zabavené jmění budiž vráceno jeho vlastníku po srážce správních nákladů, které by byl sám musil vynaložiti na řádnou správu tohoto jmění. Ostatní náklady nese stát.

Článek II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Provésti jej ukládá se ministru spravedlnosti.

V Praze 7. listopadu 1919.

Předseda:
Zpravodaj:
Dr. Matoušek v. r.
Dr. Klouda v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP