Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1818.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne .................................................. 1919,

kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákladů spojených s přípravami a provedením mírových jednání.

§ 1.

K úhradě nákladů, spojených s přípravami a provedením mírových jednání, povoluje se další úvěr až do 30,000.000 K, z čehož 10 mil. korun připadá pro státní rozpočet na rok 1919 a 20 mil. korun pro rozpočet na rok 1920. Výplaty z úvěru toho dějí se k poukazu předsedy vlády.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Zákon provede předseda vlády v dohodě s ministrem financí.

Důvodová zpráva.

V nejbližší době bude nutno přikročiti k tomu, aby byly provedeny důsledky mírových smluv, jež předloženy byly Národnímu shromáždění k ratifikaci (tisk č. 1630). Jedním z důsledků mírových smluv, jež dlužno s největším urychlením provésti, jest obsazení oněch území bývalé říše německé, jež podle příslušné mírové smlouvy mají připadnouti republice československé. Vojenské obsazení těchto území, jakož i zavedení civilní správy v nich bude spojeno se značným nákladem. Naléhavost věci vyžaduje, aby zavčas byla opatřena úhrada pro tento náklad, jenž jest součástí celkového nákladu, spojeného s přípravami a provedením mírových jednání vůbec. Úvěr, jenž byl k úhradě nákladů na přípravné práce k mírovým jednáním povolen zákonem ze dne 19. prosince 1918, č. 90 sb. z. a n., jest již vyčerpán, jest tudíž nutno, aby povolen byl úvěr další v cestě zákona.

Hledíc k neobyčejné pilnosti věci navrhuje vláda, aby návrh byl předložen výboru finančnímu se lhůtou 48 hodin.

V Praze 8. listopadu 1919.

Ministr vnitra:
Švehla v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP