Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1816.

Odpověď

ministra sociální péče na dotaz členů Národ. shromáždění Dra Gustava Mazance a soudruhů tisk č. 1641 o zneužití státní subvence "Svépomoci" v Táboře k sociálně demokratickému terroru proti stoupencům ostatních politických stran.

Hospodářské nájemné a úsporné družstvo "Svépomoc" v Táboře, z. sp. s r. o. obdrželo od ministerstva sociální péče výměrem ze dne 13. září 1919, č. 12.456 zásadní přislíbení státní podpory podle zákona ze dne 23. května 1919, č. 281 sb. z. a n. na stavbu 50 rodinných domků a 8 jednopatrových nájemních domův o úhrnném stavebním nákladu K 3,670.000 s podmínkou, že projekt, který družstvo předložilo, bude po technické stránce schválen ministerstvem veřejných prací.

Ministerstvo sociální péče po uveřejnění této zprávy o stavebních podmínkách družstva v denních listech upozornilo dopisem ze dne 22. září 1919 č. 13.056-II. družstvo "Svépomoc" v Táboře, že závadné ustanovení musí býti ze stavebních podmínek vypuštěno, reflektuje-li družstvo na definitivní přičinění státní podpory. Družstvo prohlásilo, že závadný passus dostal se do návrhu stavebních podmínek, které dosud nebyly nijak uveřejněny - jelikož do té doby ani ofertní řízení nebylo vůbec rozepsáno - jen nedopatřením při opisování podle předlohy do jiného družstva vypůjčené, a že ze stavebních podmínek bude vypuštěn, poněvadž družstvo samo jsouc organisací nepolitickou a skládajíc se ze členů všech politických stran, nemá na tomto ustanovení zájmu.

Tímto vylíčením odpovědno jest na 2. a 4. bod dotazu. K bodu 3. budiž poznamenáno, že zadání stavby děje se ofertním řízením a návrh na zadání musí býti schválen ministerstvem veřejných prací a sociální péče.

V Praze dne 4. listopadu 1919.

Ministr sociální péče:
Dr. Winter, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP