Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1815.

Odpověď

ministra národní obrany a ministra veřejných prací na dotaz členů Národního shromáždění Josefa Šamalíka, Fr. Navrátila, Jana Jílka a soudruhův tisk č. 1582 o přídělu benzinu na výmlat obilí.

V době převratu byla na území republiky zásoba benzinu a petroleje sotva na několik měsíců.

Hned po převratu, kdy ministerstvo veřejných prací pověřeno bylo úkolem zaopatřiti a hospodařiti s výrobky minerálních olejů, činěny byly usilovné kroky pro nákup a doplňování malých zásob benzinu a petroleje, jichž výsledkem bylo uzavření smlouvy ukrajinské, která zaručovala měsíčně dovoz 3000 cisteren nejen suroviny, ale též produktů hotových.

Ačkoliv touto smlouvou zdála se býti otázka zásobování našeho státu minerálními oleji rozřešena, jednáno bylo dále i na jiných stranách, zejména pak s Rumunskem, které jest vedle Polska nejbližším zdrojem těchto produktů.

Že tato opatrnost nebyla zbytečná, ukázalo se záhy, když naftový revír Drohobyčský přešel do rukou polských a sešlo proto s uskutečnění ratifikované již smlouvy s vládou ukrajinskou. Po zmaření smlouvy ukrajinské vyjednáváno pak bylo tím intensivněji na všech stranách, kde bylo jen poněkud možno úspěch očekávati. Jestliže dnes jest stav v otázce zásobování petrolejem a benzinem stejně nepříznivý, jako byl před časem, jest to jen pro nezměrné obtíže, které se kladou v cestu, zejména také proto, že válečnými událostmi na Slovensku spotřeba benzinu nepoměrně stoupla, čímž lze vysvětliti, že zásob stále ubývalo.

Za těchto okolností a v tomto stavu převzalo ministerstvo národní obrany hospodaření s pohonnými prostředky, a to podle nařízení vlády ze dne 10. června t. r. č. z. 314, ježto především bylo třeba zabezpečiti nejen vojenskou jistotu našeho území, nýbrž zásobovati částečně též i civilní Slovensko, což dělo se a děje se až dosud vojenskými automobily, pro poruchy tratí železničních.

Zásoby, které ministerstvo národní obrany převzalo, byly:

Benzin:

surový
těžký (760)
střední (745)
lehký (720)
300 m. centů
992 m. c.
1043 m. c.
592 m. c.
(metrických centů)
(100 metr. centů 1 cisterna á 10.000 kg).

Spotřeba vojska:

200 m. c.
400 m. c.
200 m. c.
530 m. c. (letci).

Ministerstvu veřejných prací uvolněno:

300 m. c.
738 m. c.
60 m. c.
(na důlní lampy).

Zbytek smíchán na benzolovou směs.

Petrolej:

Ministerstvo národní obrany převzalo 8000 metr. centů a téměř všechen uvolněn ministerstvu veřejných prací. Mimo to uvolněno ministerstvu veřejných prací téměř veškeré množství ohlášené ministerstvu národní obrany podle nařízení vlády ze dne 10. června č. z. 314, a to které jest u překupníků, spotřebitelů.

Z čísel těchto lze seznati, že ministerstvo národní obrany převzalo velice nepatrné množství, neboť zásoby v oné době rovnaly se nule. V nouzi největší provedlo se míchání benzolu s lihem, a ježto výroba benzolu v čs. republice jest omezena, nebylo možno více směsi vyrobiti.

Benzol:

Převzato 1409 mtr. centů a smíchán se zbytky benzinu. Vyrobeno:

Směsi benzolové5239
metr.
centů.
Uvolněno pro konsum1739
"
"
Pro vojenské účely 3500
"
"
(tedy 35 cisteren).
Směsi lihové vyrobeno10.277
metr.
centů.
Pro konsum uvolněno4.664
"
"
(tedy 46 cisteren).
Pro vojenské účely 5.613
metr.
centů.
(tedy 56 cisteren).

Správa vojenská spotřebovala tudíž - vzhledem k ohromnému rozsahu své působnosti, - část dosti malou a uvolňováním ministerstvu veřejných prací byl přivoděn citelný nedostatek pohonných prostředků na Slovensku. Na pohonné látky dané k disposici ministerstvu veřejných prací (kanceláři pro příděl minerálních olejů), pro další rozdělování nemělo ministerstvo národní obrany již žádného vlivu. V červnu t. r. uzavřela meziministerská komise kompensační obchod s polskou vládou o dodávce 300 cisteren benzinu. Z tohoto množství měla býti kryta spotřeba vojenská a množství zbývající, a to vzhledem k trvajícím poměrům dosti značné, bylo určeno k přídělu nevojenskému. S jakými obtížemi opatření tohoto benzinu bylo spojeno, nelze zde vylíčiti, nutno ale poukázati na toto: Doprava zboží byla vyjednána v čs. cisternách, které jsou skoro vesměs majetkem rafinerií, z nichž část - velikosti transportu odpovídající, - musela býti ministerstvem národní obrany zajištěna zabavením, a to podle zákona o válečných úkonech. Za těchto okolností proveden tedy obchod meziministerské komise s Polskem a podle ujednání dovezeno bylo toto zboží:

Petrolej:13.353 metr. centů (tedy 133 cisteren).

Z toho uvolněno:

Ministerstvu veřejných prací 12.309 metr. centů (tedy 123 cisteren).

Zbývá pro vojsko: 1044 metr. centů (tedy 10 cisteren).

Benzin:
Těžký
střední
lehký
N. V. P. uvolněno.
Došlo:14655 m. c. 256 m. c.2700 m. c.
8100 m. c.1875 m. c. 1756 m. c.
Vojsku uvolněno5600 m. c. 400 m. c.311 m. c.

V tomto množství (5600 metr. centů) jest počítáno 2000 metr. centů, jež poslány k výmlatu na Slovensko.

Zbytek, tedy dosti nepatrný, jest složen v různých rafineriích a tvoří železnou zásobu pro účely vojenské.

Mimo to zakoupilo ministerstvo národní obrany přímo v Polsku:

10 cisteren petroleje a

20 cisteren benzinu, a to výhradně pro účely vojenské.

K přímým otázkám odpovídáme:

1. Soukromé zásoby benzinu některých firem pocházeti mohou jen buď z podloudně provedeného dovozu přes hranice anebo z krádeží, nebo ze zneužití benzinu dodaného úřední cestou konsumentům neb vojsku. Veškeré ty cesty podléhají samozřejmě pátrání a trestním následkům a se strany ministerstva veřejných prací bylo již dosti případů postoupeno úřadu pro potírání lichvy.

Co se pokoutního prodeje benzinu vojenského týče, jest zamezován tím způsobem, že se benzin barví, což dříve se díti nemohlo, jelikož potřebného barviva nebylo lze zaopatřiti.

Jízdy vojenské jsou omezeny na míru nejmenší a kontrola všech vojenských jízd provádí se co nejpřísněji.

Co se posléze týče soukromé vozby automobily, udílí povolení k jízdě výlučně ministerstvo veřejných prací.

Ministerstvo to uvažovalo již několikráte o všeobecném zákazu jízdy automobilem, leč bezvýminečné provedení zákazu nebylo shledáno možným z příčin veřejných.

Povolení k jízdě udílí se jen pro auta nákladní, nebo osobní, jichž nutně vyžadují potřeby průmyslové a dopravní, zemědělské, zdravotní a p. Ani těmto povoleným automobilům není však potřebný benzin dodáván, nýbrž veškerých zásob benzinu, jež byly dány ministerstvem národní obrany ministerstvu veřejných prací, aby je rozdělilo, použito bylo především ke krytí spotřeby uhelných dolů, elektráren a závodů, sloužících účelům veřejným, zbytek pak přidělován jen výhradně k výmlatu.

Ovšem nelze za tohoto stavu věci tajiti, že majitel auta k jízdě oprávněného je nucen opatřiti si benzin, kde může, a za cenu, za jakou se mu nabízí, a tím dochází k zneužití a benzin, přidělený ministerstvem veřejných prací k účelům hospodářským, chemickým a p. dostává se z části i k použití při jízdě automobilů soukromých.

V Praze dne 23. října 1919.

Ministr národní obrany:
Ministr veřejných prací:
V. Klofáč, v. r.
A. Hampl, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP