Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1811.

Dotaz

člena N. S. K. Brožíka a soudr. na ministra školství a národní osvěty o poměrech a vybudování českého školství v jazykově smíšených okresích.

V živé paměti je neslýchané a brutální vystupování státních autonomních úředních orgánů v bývalém Rakousku proti českému školství v jazykové smíšených okresích, jako bylo po desítiletí prováděno. Českého obyvatelstva těchto okresů za nejtěžších obětí hmotných a existenčních překonávalo překážky, jimiž bylo mu zabraňováno, aby dosáhlo práv kulturních a občanských zabezpečených zákony. Mohlo však dosíci, odkázáno takřka samo na sebe, jen skrovných výsledků a s pocity hlubokého roztrpčení a bolestí vidělo, jak hrozné ztráty jsou způsobovány náhodou.

Když po provedeném převratu vstoupili jsme do nových poměrů, bylo české obyvatelstvo ve smíšených územích naplněno bohatou nadějí, že nesnesitelným poměrům školským je konec, že vláda republiky a úřední orgánové budou za jednu z předních svých povinností pokládati, aby nejen nebyly na příště českému školství kladeny v cestu překážky, jako dříve, ale že, pokud to bude možno, budou dřívějším systémem učiněná příkoří napravována.

Žel, že dnes po jednoročním trvání naší státní samostatnosti musíme konstatovati, že tato samostatnosti musíme konstatovati, že tato naděje českého obyvatelstva ve smíšených okresích zůstala nesplněna. Čeští obyvatelé těchto okresů jsou hluboce roztrpčeni, že oprávněné jejich nároky v otázkách školských a kulturních neřeší se s takovým úsilím, jak by bylo žádoucí a oprávněno, poněvadž v četných místech, kde čeští obyvatelé mají zřejmě zákonitý nárok na zřízení škol, dodnes jejího zřízení se nedovolali, a nuceni jsou, dítky své poslati do škol německých. Ač nepřehlížíme, že jistý počet nových škol byl povolen, a že při obtížích přerodu nutno s trpělivostí odstraňovati četné překážky technické a administrativní, musíme konstatovati, že státní orgány ve smíšeném území s nedostatečnou energií a chabě otázku školskou řeší, v čemž posilovány jsou německými okresními školními radami, jimž české školy až dosud jsou podřízeny, dále, že autonomní úřady a obce stejně, jako dříve, využitkováním nejnicotnějších námitek, způsobují stále průtahy. Aby na veřejnost tento postup byl nějak maskován, pouštějí se do světa zprávy o příkoří, jež se děje německému školství v těchto okresích, ač by čeští lidé s velkou radostí uvítali, kdyby jejich poměry školské byly alespoň jen přibližně tak upraveny, jak tomu jest u školství německého.

I tam, kde konečně po překonání četných překážek bylo zřízení školy povoleno, trvá starý nesnesitelný stav buď úplně, nebo jen s malými změnami dále. Velké obtíže činí obstarávání potřebných místností pro školu, a když konečně po velkém úsilí věc jakž takž je vyřízena - stranou necháváme jejich zdravotní vybudování - nelze s vyučováním začíti, poněvadž není učitelů. Nedostatek učitelů v celé smíšené oblasti je notorický, a máme dojem, že po této stránce mělo by s větší energií od ústředních úřadů státních býti zasaženo. Také další vybudování českého školství ve smíšených okresích, pokud jde o zřizování škol měšťanských, středních, odborných a pokračovacích, je spojeno s průtahy, které zákonité školské nároky českých rodičů zbytečně oddalují.

Tyto poměry naplňují české obyvatelstvo, které za starého režimu tolik obětí přineslo, a hrdinně obstálo v hájení svých práv národnostních a školských, oprávněným roztrpčením a bolestí. Samozřejmě jsou čeští obyvatelé i dnes odhodláni energickými kroky svého práva se domáhati, jako činili to za starého režimu, ale bylo by jistě smutným vysvědčením pro státní správu, kdyby zřejmé a oprávněné nároky jejich měly býti teprve pod tlakem této akce uspokojeny.

Z uvedených důvodů táží se podepsaní:

1. Jsou panu ministru školství tyto trudné a neudržitelné poměry českého školství ve smíšeném území známy?

2. Co hodlá pan ministr školství učinit, aby byly změněny, a aby českému obyvatelstvu dostalo se tak uspořádaného školství, jak mu náleží dle zákonitých ustanovení?

V Praze dne 7. listopadu 1919.

K. Brožík,

Novák Ant., Jaroš, Ludvík Aust, Fr. Houser, Ant. Němec, Bechyně, Johanis, Biňovec, Svěcený, Jirásek Ferd., Josef Ulrich, E. Burian, Hummelhans, J. Rouček, Němeček V., Kříž Jos., K. Dědic, J. Marek, Hybeš, Zavadil.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP