Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1807.

Dotaz

člena Národního Shromáždění Vladimíra Drobného, Frant. Zemin Stanislava K. Neumanna na ministra veřejných prací a zásobování o volném prodeji benzinu a petroleje za oves Ústřední jedno českých hospodářských společenstev v Čechách.

Nedostatek benzinu a petroleje jest v našem státě všeobecně pociťován v městech i na venkově. - Všecky vrstvy obyvatelstva stěžují si, že nemají čím svítit, což zvláště zasahuje velmi citelně proletariát inteligentní, který večerní prací přivydělával si na své nejnutnější potřeby. Na venkově menší hospodáři, kteří nemohli vy kázati oprávněnou potřebu nejméně 20 l petroleje měsíčně, byli odkazováni se svými žádostmi za petrolej na okresní politické správy, které však na žádosti vůbec neodpovídají a ponechávají malé zemědělce v největším zoufalství, poněvadž krmení dobytka ráno a večer vyžaduje světla a se svíčkami není možno se odvažovati do těchto místností pro nebezpečí ohně. Rovněž benzinu bylo usilovně žádáno, aby mohlo býti dostiučiněno dodávacím závazkům a dodávání obilí v předepsaném množství a včas. Neboť jsou dnes po venkově všeobecně zavedeny benzinové mlátičky, které výmlat obilí velmi urychlují. Ale ani benzinu se žadatelům nedostalo.

V těchto dnech rozeslala Ústřední jednota českých hosp. společenstev v Čechách na Raifeisenky, záložny a hospodářská družstva nabídky každého množství benzínu a petroleje s dodáním do 3 až 4 neděl za mimokontingentní o v e s, při čemž žádá, aby za jeden kilogram benzinu dodáno bylo 9 kg ovsa a za jeden kilogram petroleje 7 kg ovsa. Jest nepochopitelné, jak může tato Ústředna hosp. družstev disponovati libovolným množstvím benzinu a petroleje v době, kdy jest tak citelný nedostatek těchto věcí a zároveň jak jest mož na petrolej, který se staví nejvýše na 2 K v drobném prodeji, prodávati za 7 kg ovsa, což by při maximálních cenách ovsa 1 q za 75 K znamenalo 5 K 25 hal. za 1 kg při petroleji a při benzinu ještě mnohem více.

Podepsaní se táží:

Jest p. ministru veřejných prací a p. ministru zásobování známo toto jednání Ústřední jednoty česk. hosp. společenstev v Čechách? Co hodlá učiniti p. ministr veřejných prací, aby benzin a petrolej dostal se potřebným spotřebitelům a nebyl předmětem lichvářské obchodní manipulace?

Co hodlá učiniti p. ministr zásobování proti uvedené nekalé lichvě s benzinem a petrolejem za oves?

V Praze 7. listopadu 1919.

Vl. Drobný, Fr. Zeminová, St. K. Neumann,

Karel Moudrý, Dr. G. Heidler, Holejšovský, Kvidera J., Laube R., J. Stříbrný, Buříval, Skorkovský, J. Svozil, Emil Špatný, Dr. Rambousek, Dr. Klouda, J. Hrizbyl, Dr. Bouček.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP