Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1804.

Návrh

člena Národního shromážděni Vladimíra Drobného, Julia Kopečka, Frant. Zeminové a soudruhů, aby byl vydán ministerstvem národní obrany výměr na demobilisaci vojenských koní a částečný jejich rozprodej.

Nedostatek tažného dobytka, hlavně koní, je u nás všeobecně pociťován. Nejvíce postiženy jsou kruhy zemědělské, zvláště menší zemědělci a hospodáři z vojny se vrátivší, kteří rekvisičními komisemi bývalého státu rakouského byli nejvíce postiženi. Oddělení koní u ministerstva národní obrany i jednotlivé okresní evidence koní byly během letošního roku zasypány hromadnými žádostmi o propůjčení i rozprodej koní vojenských, které však ani z jedné padesátiny nemohly býti vyřízeny kladně. Nedostatek tento měl následky tím truchlivější, že výroba motorových vozidel a hospodářských strojů pohyblivých nemohla býti zavedena v požadovaném rozsahu a z ciziny byl dovoz znemožněn pro překážky valutní.

Nynější politické poměry vnitroevropské vylučují další potřebu válečného stavu naší armády a nové nákupy demobilisačního materiálu živého od dohody uvolňují velikou část koní vojenských, která může býti bez potíží odevzdávána potřebným kruhům zájemníků.

Na základě uvedených důvodů navrhují podepsaní:

1. Budiž v nejbližší době vydán ministerstvem národní obrany výměr o demobilisaci přespočetných vojenských koní a částečné odevzdání jich do chovu zájemníků za podobných podmínek, jako byly v Rakousku, částečně pak volný jejich rozprodej.

2. V obou případech buďtež především povolovány koně vojenské malozemědělcům, jejich spolkům a družstvům v případě společného jich používání, a hospodářům, z vojny se vrátivším, kteří za své nepřítomnosti v hospodářství byli koní zbaveni.

Po stránce formální budiž návrh přikázán brannému výboru.

V Praze 7. listopadu 1919.

Vl. Drobný, J. Kopeček, F. Zeminová,

Dr. Klouda, Stříbrný, St. K. Neumann, Skorkovský, Laube R., Buříval, E. Špatný, Dr. Rambousek, Holejšovský, Dr. Heidler, J. Pelikán, J. Svozil, Freiman, Slavíček, Kvidera, Dr. Krejčí, J. Hrizbyl, Tučný.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP