Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 868.

Zpráva

ústavního výboru

o vládním návrhu zákona o sloučení sousedních obcí s Brnem.

Ústavní výbor uznal důvody, jimiž jest veden vládní návrh, a usnesl se na tomto

znění zákona, jehož přijetí doporučuje slavnému Národnímu shromáždění:

V Praze dne 16. dubna 1919.

Dr. Hnídek v. r.
předseda.
Dr. Weyr v. r.,
zpravodaj.


Zákon

ze dne................................................................................1919,

o sloučení sousedních obcí s Brnem.

§ 1.

Katastrální obce Juliánov, Židenice, Husovice, Maloměřice, Obřany, Královo Pole, Medlánky, Řečkovice, Žabovřesky, Komín, Kamenný Mlýn, Jundrov, Kohoutovice, Bohonice, Lískovec, Horní Heršpice, Komárov, Černovice, Slatina, Dolní Heršpice, Přizrenice, Vejvanovice a Tuřany s celým svým katastrálním obvodem slučují se se zemským hlavním městem Brnem, přestávají býti obcemi o sobě a tvoří jedinou obec, pro kterou platí obecní řád zemského hlavního města Brna.

§ 2.

Městské zastupitelstvo zemského hlavního města Brna má 90 členů.

§ 3.

Pro volby sčítá se nepřetržitý souvislý pobyt v obcích v § 1. jmenovaných, pokud jde o podmínku práva volebního a volitelnosti, jako by šlo o pobyt v obci jediné.

Funkcemi, které dle volebního řádu do obcí vykonává starosta, nebo obecní úřad, pověřuje se vládní komisař města Brna, pokud se týče obecní úřad tohoto města, kteří mohou dožadovati se spolupůsobení obecních úřadů ostatních obcí v § 1. jmenovaných.

§ 4.

Dohlédacím úřadem pro konání voleb jest zemská správa politická.

§ 5.

Veškeré jmění a statek, ústavy a fondy, práva a povinnosti obcí sloučených tímto zákonem, přecházejí na novou obec sloučením vzniklou.

§ 6.

Obecní dávky a poplatky budou se vybírati v obcích v § 1. zmíněných i po sloučení nadále dle dosavadní výměry tak dlouho, pokud na základě usnesení zastupitelstva nově zvoleného nebudou jinak upraveny.

Též přirážky obecní k daním státním mohou býti dle usnesení obecního zastupitelstva a za schválení příslušných vyšších úřadů vybírány v jednotlivých částech města, jež tvořily dosud samostatné obce, nadále v nestejné výši.

§ 7.

Okresní silnice v území obcí v § 1. jmenovaných přecházejí do vlastnictví a správy města Brna. Za to jest město Brno povinno nahraditi silničnímu výboru okresu Brněnského část dluhu, o které se vzájemně dohodnou. Nedojde-li v této věci ku vzájemné dohodě, rozhodne zemský výbor, vezma za základ délku okresních silnic.

§ 8.

Daň domovní obcí, které se ve smyslu § 1. se zemským hlavním městem Brnem sloučí, bude až do konce roku 1920 vyměřována dle dosavadních předpisů; dle jakých zásad bude v nich tato daň vyměřována rokem 1921 počínaje, bude upraveno zvláštním zákonem.

§ 9.

Platnost stavebního řádu ze dne 16. června 1894, čís. 63 zem. zák., pokud se týče ze dne 16. června 1914, čís. 39 z. z., rozšiřuje se na celý obvod všech obcí v § 1. jmenovaných.

§ 10.

Dokud nebude jinak nařízeno, pozemkové knihy pro připojené obce v § 1. jmenované budou vedeny jako dosud u okresního soudu Brno-okolí.

§ 11.

Ke sloučení dalších obcí s hlavním městem Brnem přímo sousedících bude příště potřebí toliko souhlasného usnesení jejich zastupitelstev učiněného za přítomnosti dvou třetin jejich členů a usnesení zastupitelstva hlavního města Brna, jež se stane stejnou většinou.

Provede se nařízením ministra vnitra ve shodě s ministry financí a spravedlnosti.

Úprava obecních dávek, poměr k okresu silničnímu, z něhož se obec vyloučí a úprava daně domovní, bude se říditi obdobně dle zásad v tomto zákoně použitých.

§ 12.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Provedením jeho pověřuje se ministr vnitra v dohodě s ministrem financí a s ostatními súčastněnými ministry.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP