Zasedání Národního shromáždění československého 1919.

Tisk 738.

Návrh

Dra Weyra a soudr., aby doplněn byl § 9 řádu volení v obcích republiky Československé.

Podle § 9. nového volebního řádu skládá se v obcích, jež mají přes 100.000 obyvatelů, obecní zastupitelstvo z 60 členů. Ze všech těchto velkých obcí jest vyňato jediné hlavní město Praha, pro které má co do počtu členů obecního zastupitelstva rozhodovati nadále jeho statut. Z toho plyne, že pro veškeré ostatní velké obce, byť byly sebe větší a početnější, stanoví nový volební řád stejný a pevný počet členů zastupitelstva: 60.

V nejbližší době bude provedeno sloučení obce Brna s jeho předměstími, čímž nové "Velké Brno" bude míti přes 200.000 obyvatelů. (Roku 1900 napočteno 109.361, roku 1910 125.737 obyvatelů, což znamená přírůstek 1.497%; z toho plyne pro poslední normální rok před válkou - 1913 - pravděpodobný počet obyvatelstva 131.463 obyv.).

Podle § 22. obecního řádu pro zemské hlavní město Brno (zákon ze dne 3. května 1905 č. 56 zemsk. zák. mor.) skládala se dosud obecní rada - nyní podle § 1. novely k obecnímu zřízení (zákon ze dne 7. února 1919) "městské zastupitelstvo" ze 57 členů. Tento počet byl již podle dřívějších zkušeností naprosto nedostatečný, poněvadž obecní agendy stále stoupaly a nebylo je lze bez velmi citelného zatížení zvolených funkcionářů řádně obstarávati. Poměry zhoršily by se jistě značně utvořením Velkého Brna, poněvadž tím zdvojnásobí se pravděpodobně počet obyvatelstva této obce, kdežto počet městského zastupitelstva stoupl by pouze o tři členy (57 + 3). Podobné platí též o počtu členů obecní rady, který činil by podle nového volebního řádu 20, starostu a náměstky v to počítajíc (§ 9.), kdežto podle § 28. obecního zřízení brněnského skládala se "městská rada" z 15 členů (purkmistr, dva náměstkové a 12 členů).

Podepsaní navrhují proto, aby počet obecního zastupitelstva budoucího Velkého Brna, jež po Praze bude největším městem československé republiky, byl stanoven individuálně, tak jako stalo se pro hlavní město Prahu, a to počtem 90 členů. Za tímto účelem budiž § 9. nového volebního řádu obecního doplněn příslušným ustanovením, jež v platnost vstoupiti má dnem, kdy Velké Brno bude utvořeno.

Zákon

ze dne........................... 1919,

jímž doplňuje se § 9 řádu volení v obcích republiky Československé.

§ 1. V § 9. řádu volení v obcích republiky Československé vsunuje se před větu "Pro hlavní město Prahu určuje počet členů statut" věta:

"Obecní zastupitelstvo Velkého Brna skládá se z 90 členů."

§ 2. Zákon tento nabývá účinnosti dnem, kdy provedeno bude sloučení obce Brna se sousedními obcemi.

§ 3. Provésti jej ukládá se ministru vnitra.

Ve směru formálním se navrhuje, aby předloha tato přidělena byla výboru ústavnímu, jenž o ní podejž zprávu do 8 dnů.

V Praze dne 1. dubna 1919.

Dr. Weyr,

Viková-Kunětická, Dr. Dolanský, Dr. Herben, Dr. Lukavský, Jan Nohel, Dr. Bulín, K. Vaněk, Machar, Kvapil, Alois Jirásek, Vilém Votruba. Boh. Fischer, Dr. Schieszl, Dr. J. Brabec, Prof. Syllaba, Arn. Heinrich, V. Rebš, St K. Sokol, Dr. Jar. Stránský, Ing. O. Nekvapil, Dr. Mareš, Dr. Engliš, Dr. Matoušek.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP