Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 700.

Zpráva

sociálně-politického výboru o vládním návrh u zákona č. 523 o omezení práva stěhovacího.

Nedostatek bytů, který byl během posledních let války ve všech velkých a průmyslových městech následkem stavební stagnace pociťován, zhoršil se v poslední době tak, že vláda, aby zabránila panice a lichvě s byty, vydala nařízení ze dne 22. ledna 1919 o zabírání bytů Nařízení umožňuje sice obcím kontrolu a případné zabírání bytů, nedovede však zabrániti zbytečnému stěhování se do měst lidí, které tam nevede ani práce, ani povolání. Zejména Praha, která má denní příliv vracejícího se vojska, úředníků, jakož i cizinců, potřebuje nevyhnutelně - pokud nouze bytová potrvá - ochrany před lidmi, kteří přicházejí a trvale se zde zdržují z kratochvíle a utrácejí zde peníze ne vždy poctivě nabyté. Chrániti domácí obyvatelstvo anebo lidi za skutečným povoláním jdoucí, má býti snahou tohoto zákona. Vláda nemohla používati cesty nařizovací, poněvadž osnovou omezuje se základní právo státních občanů, což se nemůže státi cestou nařízení. Vládu dle odůvodnění, jímž zákon doprovází, vede jedině ohled na celek státní k omezení práva jednotlivce.

Zákonem nemá býti omezována volnost stěhovati se v případech, kdy jednotlivec má zájem na použití práva stěhovacího, nýbrž kdy pouze omezována jeho libovůle, když se chce přistěhovati, aniž toho nutnost vyžaduje. Tedy předejíti sociálnímu nebezpečí, které by nespoutaná volnost jednotlivců mohla vyvolat, jest účelem tohoto zákona. Působnost zákona má se vztahovati pouze na místa, kde se jeví nedostatek bytů. Proto jedině obcím, které obdržely zmocnění, aby čelily nouzi bytové zabíráním bytů, má býti propůjčeno také právo zakázati přístup do obce.

Výbor schváliv zásadu zákona, provedl na návrhu vládním za souhlasu zástupců vlády tyto změny:

1. V §u 1. mezi slova "nařízení" a "oznam" vsunuje se věta "ať do vlastního domu, ať do bytu, opatřeného smlouvou nájemní nebo podnájemní".

2. § 3. se rozšiřuje o větu: "Nerozhodne-li obec (společný bytový úřad) do tří týdnů ode dne podání, je míti za to, že žádosti nebylo vyhověno a žadateli přísluší právo stížnosti (§ 5.).

3. Původní § 4. stává se § 5. a § 4. zní nyní následovně:

"Obec (společný bytový řád) může naříditi, aby z obvodu vystěhovala se osoba, která ponechavši si dřívější byt, přistěhovala se do tohoto obvodu po 1. listopadu 1918, avšak dříve, nežli tento zákon nabyl účinnosti, neprokáže-li osoba ta, že její pobyt v obci (bytovém obvodě) jest nutný. Pro vystěhování jest určiti lhůtu aspoň jednoho měsíce".

4. V §u 5. (původně § 4.) mezi slova "obec" až "stížnost" vsunuje se nový odstavec: "Z rozhodnutí městského úřadu obce se zvláštním statutem a z rozhodnutí společného bytového úřadu, v jehož obvodě jest město se zvláštním statutem, jde stížnost k politickému úřadu druhé stolice."

5. Na konci § 5. přidává se věta: "Stížnost má účinek odkládací"

6. V §u 6. místo slov "I. stolice" vsunují se slova: " k němuž byla stížnost podána (§ 5.)".

7. Týž § 6. rozšiřuje se o větu: "Nebude-li o stížnosti rozhodnuto do 3 neděl, jest míti za to, že jí bylo vyhověno".

8. V §u 8. zaměněna slova: "zřízence" a "zřízence" slovem zaměstnance.

9. Týž § 8. doplněn slovy "v činné službě".

10. § 9. doplněn větou: "a pozbývá jí nejpozději 30. dubna 1920".

Sociálně politický výbor navrhuje: Slavné Národní shromáždění račiž přiložené vládní osnově zákona ve znění výborem přijatém uděliti ústavní souhlas.

V Praze 26. března 1919.

V. Johanis v. r.,
R. Jaroš v. r.,
předseda.
zpravodaj.

Zákon

ze dne...............................................1919,

o omezení práva stěhovacího.

Podle usnesení Národního shromáždění nařizuje se takto:

§ 1.

Kdo míní přesídliti do obvodu některé obce, která byla zmocněna k zabírání bytů podle nařízení ze dne 22. ledna 1919, č. 38, sbírek zák. a naříz. státu československého, nebo do bytového obvodu, zřízeného podle téhož nařízení, ať do vlastního domu, ať do bytu, opatřeného smlouvou nájemní nebo podnájemní, oznam to aspoň měsíc napřed obecnímu úřadu (společnému bytovému úřadu).

§ 2.

Přesídlení není dovoleno, pokud obecní úřad (společný bytový úřad) nedodal žadateli písemného povolení.

§ 3.

Obecní úřad (společný bytový úřad) může povolení odepříti, je-li v obci (bytovém obvodě) nedostatek bytů a neprokáže-li žadatel nutnost přesídliti do obce (bytového obvodu). Nerozhodne-li obec (společný bytový úřad) do tří týdnů ode dne podání, je míti za to, že žádosti nebylo vyhověno, a žadateli přísluší právo stížnosti (§ 5).

§ 4.

Obec (společný bytový úřad) může naříditi, aby z obvodu vystěhovala se osoba, která ponechavši si dřívější byt přistěhovala se do tohoto obvodu po l. listopadu 1918, avšak dříve nežli zákon tento nabyl účinnosti, neprokáže-li osoba ta, že její pobyt v obci (bytovém obvodě) jest nutný. Pro vystěhování jest určiti lhůtu aspoň jednoho měsíce.

§ 5.

Proti rozhodnutí obce (společného bytového úřadu), kterým bylo zakázáno přesídliti, nebo kterým bylo nařízeno vystěhování, je dovolena stížnost k politickému úřadu I. stolice. v jehož obvodě jest obec (společný bytový úřad).

Z rozhodnutí městského úřadu obce se zvláštním statutem a z rozhodnutí společného bytového úřadu, v jehož obvodě jest město se zvláštním statutem, jde stížnost k politickému úřadu druhé stolice.

Stížnost jest podati u obecního úřadu (společného bytového úřadu) v 8 dnech, kdy bylo dodáno zamítavé rozhodnutí. Stížnost má účinek odkládací.

§ 6.

Rozhodnutí politického úřadu, k němuž stížnost byla podána (§ 5.) je konečné. Nebude-li o stížnosti rozhodnuto do tří neděl, jest míti za to, že jí bylo vyhověno.

§ 7.

Odvolá-li zemský politický úřad zmocnění, uvedené v čl. I. nařízení ze dne 22. ledna 1919, čís. 38, sb. zák. a naříz. státu československého, přestává tento zákon pro obec (bytový obvod) působiti.

§ 8.

Zákon tento nevztahuje se na osoby, které mají v obci právo domovské a na státní a železniční zaměstnance v činné službě.

§ 9.

Zákon tento nabývá účinnosti 14tého dne po vyhlášení a pozbývá jí nejpozději 30. dubna 1920.

§ 10.

Ministru sociální péče se ukládá, aby zákon provedl.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP