Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 699.

Odpověď

ministra pro zásobování lidu na dotaz předneseny Fr. Okleštkem a soudruhy, členy Národního shromáždění, ve schůzi dne 5. února 1919 (tisk č. 459), týkající se rekvisicí dobytka.

K dotazu o rekvisicích dobytka na Olomoucku opatřil jsem soupis stavu dobytka v polit. okrese olomouckém a polit. okresech berounském, mor. třebovském, rýmařovském, šternberském a šumperském, které prohlásily se svého času pro tak zvaný "Sudetenland". K soupisu tomuto dlužno všeobecně podotknouti, že všechny dodávky hovězího dobytka roku 1919 určuji se všem okresům na Moravě úplně rovnoměrně a to tak, že průměrně nařídí se každému okresu odevzdati v období šesti měsíců 25% ze stavu dobytka, zjištěného soupisem ze dne 15. listopadu 1918.

Nestrannost při určování dodávek hovězího dobytka v měsících lednu a únoru 1919 plyne z této tabulky, při čemž se podotýká, že potřeba dobytka v měsíci únoru o 2000 kusů byla větší než v měsíci lednu:


Polit. okres:
Stav dobytka podle sčítání ze dne 15. listopadu 1918

Určená dodávka v měsíci
lednu
únoru
Olomouc
12.910
215
280
Beroun
12.118
311
402
Mor. Třebová
20.650
518
550
Rýmařov
8.965
240
340
Šternberk
16.770
323
370
Šumperk
18.959
429
531.

Stejně rovnoměrně jako roku 1919 zatěžovány byly všechny okresy na Moravě také v letech předešlých, čemuž o okresech shora řečených nasvědčuje toto porovnání:

Stav dobytka podle sčítání ze dne 15. září 1916 byl v pol. okrese:
Skutečně bylo odevzdáno
v roce 1917
v roce 1918
celkem
v % vyjádřeno
Olomouc17.865 459540488.643 48.3%
Beroun16.116 487236858.557 53.9%
Mor.Třebová24.889 7334684014.174 56.5%
Rýmařov11.142 282227875.609 50.3%
Šternberk21.990 6211632812.539 57.0%
Šumperk22.234 5449479210.241 46.1%

Ze srovnání tohoto nejlépe vyplývá, že okres olomoucký - nepřihlížíme-li k polit. okresu šumperskému - dodávkami nejméně byl zatížen.

Podloudný obchod s dobytkem prováděn byl ve všech okresech přes přísné kontrolní opatření a přísné tresty, které při přistižení byly ukládány. Ceny, za něž hovězí dobytek pod rukou byl prodáván, nelze přesně zjistiti, neboť ceny bývají stranami zatajovány, neb nesprávně udávány.

Materiál tuto snesený předpokládá ovšem, že sčítací data byla při soupise správně udána. Ježto však poslední soupis dobytka byl prováděn v době politického převratu a právem poukazuje se na jeho nepřesnost, navrhl jsem ministerstvu zemědělství, aby nařízen byl podle stavu ze dne 30. dubna t. r. nový soupis, ke kterému mají býti přibrány též obecní hospodářské rady.

Výsledek nového sčítání dobytka bude základem pro další výběr jatečného dobytka a snahou ministerstva pro zásobování lidu bude, aby dodávky dobytka na jednotlivé okresy a na jednotlivé podniky v nich, byly za součinnosti hospodářských rad rozdělovány pokud možno spravedlivě.

Ostatně bylo již Správním komisím pro obchodování s dobytkem, jež určují kontingenty jednotlivým okresům, oznámeno, aby se při zatěžování okresů řídily úbytkem jatečného dobytka a aby podle velikosti tohoto úbytku byla snížena dodávková povinnost jednotlivých okresů.

V Praze 24. března 1919.

Ministr pro zásobování lidu:
Dr. Vrbenský v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP