Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 697.

Odpověď

ministra školství a národní osvěty G. Habrmana

na dotaz Dra Boučka a soudr. ze dne 24. ledna 1919 (tisk 405),

týkající se chování kaplana P. Frant. Škeříka.

Okresní školní rada v Rychnově n. Kn. opírajíc se o ustanovení § 7. zákona ze dne 20. června 1872, čís. 86 ř. z., vyšetřila obvinění, proti P. Frant. Škeříkovi učiněné, a zjistila výpověďmi svědků, učitelů a žáků, že kaplan Fr. Škeřík učinil výroky, jež se mu kladou za vinu, až na výrok v dotaze pod c) uvedený. Na základě svého sborového usnesení ze dne 27. ledna 1919 zavedla okresní školní rada v Rychnově n. Kn. disciplinární vyšetřování a zakročila u biskupské konsistoře v Hradci Králové, aby kaplan Frant. Škeřík byl z Častolovic ihned přeložen. Biskupská konsistoř uznávajíc, že "užití některých výroků se strany kaplana Fr. Škeříka bylo nepaedagogické", přeložila jmenovaného kaplana dne 21. února t. r. na jiné místo. Zemská školní rada požádala současně biskupskou konsistoř v Hradci Králové, aby jmenovanému kaplanovi vyučování náboženství na škole vůbec nesvěřovala, ježto není vyloučena možnost, že by kaplan Frant. Škeřík mohl i na jiném místě při vyučování učiniti nepaedagogické výroky.

V Praze 24. března 1919.

Ministr:
G. Habrman v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP