Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 696.

Odpověď

ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz člena Národního shromáždění Dra Josefa Schieszla a soudruhů (tisk č. 460) o hřbitově v klášteře sv. Gabriela na Smíchově.

K dotazu člena Národního shromáždění Dra Josefa Schieszla a soudruhů (tisk č. 460) o hřbitově v klášteře sv. Gabriela na Smíchově, sděluje ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy toto:

Ministerstvo dalo si předložiti příslušné spisy jednací, z nichž vychází na jevo, že již výnosem bývalého ministerstva vnitra ve Vídni ze dne 24. ledna 1898 č. 533 resp. výnosem téhož ministerstva ze dne 2. července 1904 č. 14.834 bylo dáno opatství u sv. Gabriela na Smíchově svolení ke zřízení hrobky ku pohřbívání členek řádu, a to v severní části klášterní zahrady, že však klášter tehdy od zřízení hrobky z různých (též finančních) důvodů upustil.

Roku 1914 obnovilo opatství svou žádost, změnivši ji v tom směru, že žádalo za povolení ke zřízení hrobky o 19 kolumbáriích těsně u kostela klášterního. K této nové žádosti ze dne 18. července 1914 povolilo okresní hejtmantství na Smíchově, kam žádost býv. ministerstvem vnitra byla postoupena ke kompetentnímu projednávání (dekret dvor. kanc. z 28. října 1791 č. 3150) výměrem ze dne 25. ledna 1915 č. 1214 zřízení 19 klášterních hrobek, každou pro 2 rakve, těsně u apsidy klášterního kostela za podmínek ve výměru uvedených.

K odvolání rady městské na Smíchově potvrdilo místodržitelství v Praze rozhodnutím ze dne 28. května 1915 č. 22 C 1147 (č. m. 105:670) výměr l. stolice a stanovilo další podmínky pro pohřbívání mrtvol ve zmíněných hrobkách. Též i stížnost k býv. ministerstvu vnitra ve Vídni podaná městskou radou na Smíchově do rozhodnutí místodržitelského byla jmenovaným ministerstvem zamítnuta výnosem ze dne 16. února 1916 č. 9397/S - 15.

Za tohoto stavu věci jest opatství kláštera u sv. Gabriela na Smíchově oprávněno své zemřelé členy řádové na povoleném místě do hrobek pochovávati, pokud plní podmínky úřadem uložené. Ze spisů dále vysvítá, že na povoleném pohřebišti byly zbudovány dosud dvě hrobky, v nichž r. 1917 byly pohřbeny 2 členky, r. 1918 l členka řádu Benediktinek. Všechny tři pohřby byly politické správě okresní hlášeny a po intervenci úředního lékaře povoleny.

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy zjistivši takto stav věci, rozhodlo se k podnětu dotazem danému naříditi v záležitosti té šetření v tom směru, není-li další pochovávání mrtvol do hrobek v klášterní zahradě u sv. Gabriela se stanoviska veřejně zdravotního vzhledem k nynějším poměrům závadným.

Dle výsledku provedeného šetření zařídí ministersterstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, čeho bude potřebí a neopomene tuto svou odpověď doplniti sdělením konečného opatření ve věci učiněného.

V Praze 24. března 1919.

Za ministra:
Dr. Semerád v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP