Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919

Tisk 690.

Odpověď

ministra financí na dotaz členů Národního shromáždění Al. Konečného,

Fr. Housera, J, Kopečka, V. Freimana a společníků na ministra školství

a na ministra financí o nesnesitelných hmotných poměrech národního učitelstva (tisk 393).

1. Učitelstvo národních škol zastává sice úřad veřejný, úřad ten ale není s jedinou výjimkou míst učitelských na školách cvičných úřadem státním. Upravení služebních požitků učitelů vymyká se za stávajících poměrů právních oboru působnosti státní.

2. Náklad školský jak věcný tak osobní nehradí stát, nýbrž okresní školní fondy a školské obce potažmo zemské fondy.

Popud k výplatě nákupního přídavku by musil vyjíti od těchto činitelů a mohlo by se jen o to jednati, zdali by stát se uvolil za tímto účelem zemským zastupitelstvím poskytnouti určitý obnos neb percentuelní příplatek.

K takovému požadavku, by finanční ministerstvo mohlo teprve zaujmouti stanovisko, až by mu byl zastupitelstvy zemskými sdělen náklad s tím spojený. V žádném případě nemohlo by se však jednati o nákupním přídavku za rok 1918.

3. Otázka tato zodpověděna jest zákonem ze dne 29. ledna 1919 č. 52 sb. z. a n, (§10.).

4. Provádění uvedeného usnesení školského výboru náleží do působnosti zemských zastupitelstev (viz odpověď na otázku 1.).

5. a 6. jako 4.


V Praze dne 18. března 1919.

Ministr financí:

Dr. Al. Rašín, v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP