Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919

Tisk 689.

Vládní návrh

zákona ze dne ........ 1919

o zákonné ochraně československé republiky.

§ 1.

Zákonem ze dne 28. října 1918, č. 11. sb. z. a nař. prozatím v platnosti pro území republiky československé zachovaná ustanovení zákonů a nařízení zemských, jakož i zákonů a nařízení říší rakouské, uherské a říše rakousko-uherské, chrání od 28. října 1918 republiku československou v těch částech jejího území, pro něž před 28. říjnem 1918 platila. Nahražují se proto ve všech těch zákonech a nařízeních se vyskytující výrazy »rakouský«. »uherský« a »rakousko-uherský« a jim obdobné stejného smyslu případnými tvary slov »československý« a »československá republika«. Předpis ten platí obdobně o označeních »císařský«. »královský«, »císařský královský« a »císařský a královský«.

§ 2.

Tento zákon platí ode dne vyhlášení, a sice: pro dobu od 28. října 1918.

Důvodová zpráva.

Článkem druhým zákona ze dne 28. října 1918, č. 11 sb. z. a nař. o zřízení samostatného státu československého zachovány byly prozatím v platnosti veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení. To stalo se dle úvodu zákona toho proto, aby zachována byla souvislost právního řádu se stavem novým a zabráněno bylo zmatkům a aby byl upraven nerušený přechod k novému státnímu životu. Nevysloveno výslovně v tomto zákoně, ale jest samozřejmé, že ochrana, které v platnosti zachované zákony a nařízení poskytovaly státům druhdy rakouskému a uherskému a monarchii rakousko-uherské, měla těmito zákony poskytnuta býti československé republice, jejím zařízením a jejím občanům.

Kdežto v Čechách, Moravě a Slezsku myšlenka ta vžila se ihned u všeho obyvatelstva, na Slovensku tomu tak není. Ministr československé republiky s plnou mocí pro Slovensko naopak oznamuje, že zvláštní poměry na Slovensku vyžadují, aby bylo co nejdříve zřetelně vysloveno, že zákonné předpisy, které dříve hájily uherský stát a rakousko-uherskou monarchii, jsou určeny nyní, aby ochraňovaly zájmy státu československého.

Návrhu tomu nutno vyhovět. Protože by však výslovným vyhlášením toho jen pro Slovensko mohl býti dán podklad k nesprávnému výkladu zák. ze dne 28. října 1918, č. 11 pro země české, neobmezuje se zákon navržený na Slovensko, nýbrž vztahuje se na celé űzemí republiky.

Po stránce formální se navrhuje. aby tento návrh byl přikázán právnímu výboru s příkazem. aby o něm podal zprávu do 24 hodin.

V Praze dne 20. března 1919.

Ministr spravedlnosti:

Dr. Soukup, v. r


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP