Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919

Tisk 687.

Odpověď

ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění Jana Hrizbyla, Slavíčka a soudruhů (tisk č. 355), který byl dán ministru zásobování v příčině soupisu veškerého hotového zboží vlněného, bavlněného a textilního.

Provésti soupis veškerého zboží textilního jest věci tak obtížnou. že ministerstvo pro zásobování lidu muselo od tohoto úmyslu, podle něhož svého času již dalo provésti soupis koží a obuví, upustiti a obmeziti se na opatřeni dat přibližných, jež však Národnímu shromáždění poskytnou přehledu o zásobách zboží textilního v Československé republice.

Přesné provedení soupisu vyžadovalo by obrovského aparátu úřednického, kterého po ruce není, a značných nákladů peněžních; neboť pouhý příkaz, hlásiti zásoby, měl by jen tehdy účinek, kdyby zde byly kontrolní orgány, které by mohly zjistiti, zdali všichni výzvě vyhověli a udání svá podle pravdy učinili. Stačí snad připomenouti, že r. 1917 provedly Obchodní a živnostenské komory z příkazu bývalého ministerstva obchodu soupis zboží vlněného, že se však akce tato potkala s úplným nezdarem. Kdyby se měl soupis prováděti pouze v továrnách, bylo by nebezpečí, že továrníci, jako dříve se častěji dělo, by prodali své zásoby známým obchodníkům a sklad jejich byl by poloprázdný. Provésti pak soupis zásob u velkoobchodníků a četných drobných prodavačů, jest za dnešního stavu věcí téměř nemožnou. Celá akce vyžadovala by též delší doby a neměla by již proto praktického účinku...

Tendence dnešní nese se tím směrem, aby zboží textilní bylo co nejvíce uvolněno, pokud ho není potřebí pro účely lidového ošacení, jež pro rychlé a spolehlivé zásobení velkých středisk průmyslových, obzvláště hornických, oděvními předměty vyžaduje, aby trvale udržovány byly značnější sklady, z nichž by v daném okamžiku ihned potřeba v krajích nejpotřebnějších za cen, přiměřených poměrům těchto vrstev národa, mohla býti uspokojena. Je tedy nynější stav v oboru textilním ten, že obchod s bavlněnými výrobky jest volný, nejde-li o výrobky takové, které zhotoveny byly na zakázky bavlnářské ústředny ve Vídni, nebo z materiálu bavlnářskou ústřednou ve Vídni zcela nebo z části přiděleného, v čemž jest též zahrnut bavlněný materiál, pocházející z válečné kořisti v Italii.

Pokud jde o surovinu a o zakázky, udělené bavlnářskou ústřednou ve Vídni, byl stav zásob dne 31. října 1918 v Československém státě mimo Slovensko tento:

Surové bavlny:

V Čecháchkg 320.339
na Moravěkg25.638
ve Slezskukg6.363
dohromadykg352.340

Bavlněné příze:

V Čechách, na Moravě a ve Slezsku kg112.871
ve středních číslech osnovy.


odpadků (Effilochées):

v Čecháchkg 2,209.411
na Moravěkg128.385
ve Slezskukg104.564
dohromadykg2,442.360

Hadrů:

V Čechách, na Moravě a ve Slezsku asi 600 vagonů.

Dále zbytky zakázek na zboží udělených býv. ministerstvem války:

Zakázka č. 16.031 smiš. kaliko 924.400 m.
Zakázka č. 26.374 stanové látky 182.955 m.
Zakázka č. 12.741 jednotné látky prádlové 1,927.800 m.
Zakázka č. 16.632 prádl. kaliko 512.000 m.
Zakázka č. 34.119 stávk. prádlo, kalhot 278.318 m,
košil78.648 m.
Zakázka č. 16.869 obvaz. látky. 2.958.616 m.


Mimo to bylo podle přihlášek v závodech v Československém státě bavlněné příze, v různých stadiích výroby a v nejrůznějších číslech

režné, bílené a barevné ca100.000 kg
a bavlněného různého zboží ca3,000.000 kg.
Velké přebytky vigonové příze, z podřízeného materiálu upředené, bylo
ca

750.000 kg.
V obvodech Warnsdorfu a Šluknova jsou značné sklady tzv. cajků, vyrobených z válečného materiálu
asi

2,000.000 m
a v obvodech Teplice - Aš a Brno - Rožnov, z podřízeného materiálu vyrobeného stávkového zboží
asi

250.000 kg.


Budiž připomenuto, že mezi zbožím výše uvedeným je mnoho zboží špatné jakosti, které v Československém státě vzhledem k vyšším potřebám a vyšší životní míře našeho obyvatelstva nemá odbytu, a jest záhodno, aby zboží to bylo vyvezeno a aby náš průmysl textilní mohl těchto svých zásob se zbaviti a uvolniti se pro nákup nových surovin. Jde tu především o tak zvané cajky, vyrobené v obvodu Warnsdorfu a Šluknova z válečného materiálu který nemá trvanlivost a který nelze našemu tuzemskému obyvatelstvu ani ke koupi doporučiti. Tyto sklady tak zv. cajků, které činí asi 2.000.000 m, jsou dobrým předmětem exportním, neboť v Uhrách, Jugoslavii, Polsku jeví se po nich poptávka a daly by se za toto zboží získati potřebné suroviny, nebo životní potřeby.

Též zboží stávkové asi 250.000 kg, které je v obvodech Teplice - Aš a Brno - Rožnov, nehodí se pro konsum domácí a mělo by býti rovněž vyvezeno.

Uvážíme-li, že kromě těchto zásob jest ještě dosti zboží v majetku oděvního úřadu, obchodnictva i továrníků, musíme uznati nutným, aby zboží horší jakosti bylo s největším urychlením vyvezeno do ciziny, dokud se jeví tam po něm poptávka, neboť později stěží bude lze odbýti naše zboží špatné jakosti, které bude musiti konkurovati se zbožím států čtyřdohodových ve výše uvedených exportních zemích. O tom ministerstvo pro zásobováni lidu s příslušnými činiteli jedná.

Z volného obchodu jsou vyňaty pouze takové suroviny neb polotovary, které uloženy jsou pro bývalou ústřednu vídeňskou, pro vojenskou správu, neb vázány jsou dodávkami, přikázanými od těchto míst.

Celkem jest vlněných látek, které byly vyrobeny pro bývalou vlnařskou ústřednu ve Vídni, anebo pro vojenskou správu as 8,000.000 metrů. Československá textilní komise má v evidenci, kde tyto látky jsou, a intervenovala již u ministerstva Národní obrany a u Československého oděvního úřadu, aby tyto úřady se vyjádřily, na které zboží reflektují a na které nereflektují. Jakmile ministerstvo Národní obrany a Československý oděvní úřad definitivně oznámí Československé textilní komisi množství a druhy látek, na které reflektuje, bude pro potřeby jejich požadované množství zachováno, ostatní zboží bude ihned dáno do volného prodeje. Řečených oněch 8.000.000 m lze odebrati za ceny od K 8. - za látky prostší, až do K 35.- za nejlepší druhy látek pro důstojnické pláště, což jest cena proti cenám dnes běžným a proti cenám, za které bude možno z nové suroviny vyráběti, velmi nízká.

Vedle těchto 8,000.000 m vyrobených látek podle objednávek bývalého ministerstva války jest v továrnách a obchodech ještě nejméně 23.000.000 m látek na skladě, které pocházejí z materiálu během války podloudně zakoupeného.

Konečně převzala Československá textilní komise od vlnařské ústředny a hadrové ústředny okrouhle as 10-12,000.000 kg materiálu, z něhož může býti vyrobeno v dohledné době 10,000.000 m látek, takže jest tuzemská potřeba pro příští rok úplně kryta.

Pro Čechy, Moravu a Slezsko jest tedy na rok 1919 nejméně 20,000.000 m látek vlněných k disposici a k úhradě potřeb Slovenska stačí průmyslová pánev žilinská. kde soustředěn jest skorem celý průmysl vlnařský bývalého království maďarského.

Pokud se týče zboží lněného, není sice po ruce tak přesných dat, přece však lze zásoby zboží lněného, které jest již vyrobeno, nebo které v nejbližší době bude vyrobeno v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, odhadnouti přibližně na 6,000.000 m zboží nejrůznějšího druhu.

Aby se předešlo drancováni, podniklo ministerstvo pro zásobování lidu nutné kroky a učiní i nadále čeho potřeba, aby v rámci své kompetence zamezilo ohrožování poctivého obchodu.

Tím, že ministerstvo pro zásobování lidu určí jednotné ceny směrné, platné pro celou republiku, zabrání tomu, aby ustanovovány byly v různých okresích různé ceny. které často nedosahují ani výrobních nákladů, což neblaze působilo již v několika okresích; meziministerské porady, o tom konané, již značně pokročily. Připomíná se však, že textilní zboží připouští tolik rozmanitosti odstínů, že stanoviti směrné ceny jest úkolem nad míru těžkým a může býti provedeno jen s nejširšími výhradami u některých typů. Tyto porady se konají za účasti a součinnosti všech zúčastněných vrstev, tedy i spotřebitelů a jest třeba výsledků jejich vyčkati. O uveřejnění výsledku bude postaráno. Návrh na ustavení 24členné komise při čs. textilní komisi, jež by měla provésti distribuci zboží do jednotlivých měst, nesouhlasí sice úplně s požadavkem úplného obchodu, ale návrh ten bude zajisté uvážen a jestliže by se ustavila taková komise, bude pamatováno stejně na továrníky, obchodníky a živnostníky jako na delegáty konsumentů, vzatých ze všech politických stran.

O přísné potírání lichvy starají se veškeré zúčastněné úřady, jak náleží, a jest jen třeba, aby i obecenstvo působilo, udávajíc každý případ lichvy ihned příslušným činitelům.

Pokud se týče zákazu, zhotovovati přepychové zboží, bude ministerstvo zásobování ve svém oboru působnosti toho dbáti, aby nebylo výrobou přepychového zboží poškozeno zásobování zdejšího obyvatelstva oděvními předměty, musí však hleděti též na to, aby získalo, pokud zboží se hodí k vývozu, kompensační předměty pro výměnu za potraviny.

V Praze dne 17. března 1919.

Ministr pro zásobování lidu:

Dr. Vrbenský v. r.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP