Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919

Tisk 683.

ZPRÁVA

zdravotního výboru

o návrhu posl. Landové-Štychové, aby byla zavedeny pravidelná povinná desinfekce všech veřejných budov, zejména škol, úřadoven, divadel, jakož i soukrom. bytů.

(Tisk 176.)

Průběhem války dostoupilo znečištění veřejných budov, úřadoven, skol, nemocnic, biografů, divadel a soukromých bytů nebývalého stupně. Nedostatek a nesmírné zdražení prostředků čistících, úplný nepoměr paušálů na čištění a skutečných nákladů, jehož by vyžadovalo řádné vyčištění, nedostatek ústavních i jiných zřízenců způsobil, že státní budovy školní i úřední, jakož i ostatní budovy veřejné jsou namnoze odstrašujícím příkladem, kam až soustavné, povrchní jen odbývání kvartálního mytí a smejčení vésti může a musí. Zamoření většiny nemocnic a jiných ústavů veřejných a zvláště četných bytů soukromých cizopasným hmyzem, blechami a štěnicemi tak mocně se rozšířilo, že nezřídka přímo jest ohroženo další jejich užívání. Prostředků na vyhubení obtížného hmyzu, jichž dříve obecně bylo užíváno, nelze si nyní téměř vůbec opatřiti.

Pobyt ve znečištěných, infikovaných a hmyzem zamořených místnostech je zdraví nebezpečný a stává se přímo trýzní. Nemožnost vlastními silami zbaviti se toho zla činí dbalé hospodyně přímo zoufalými. Práce při hubení hmyzu cizopasného, má-li býti účinnou, vyžaduje velice pečlivé pozornosti a dlouho trvalící námahy. Ženy pracující, jež nuceny jsou celé dny po výdělku se plahočiti, nemohou věnovati pracím těm dostatek času a tak odsouzeny jsou se svými rodinami k útrapám, hmyzem tím způsobeným. Proti tomu nutno zakročiti tak, aby umožněno bylo též takovýmto hospodyním nečistoty hmyzu se zbaviti.

Nedbalí nájemníci zanechávají po odstěhování byty v takovém strašlivém stavu, že v nich přímo nelze obývati. Při dnešní svrchované nouzi bytové nelze si však namnoze pomoci a nutno se do bytu takového nastěhovati. Leč i když s největší námahou a se značným nákladem podaří se konečně byt obtížného hmyzu zbaviti, bývá nezřídka znovu zamořen přesídlením hmyzu z vedlejších místností, kde obývají lidé, kteří čistoty nedbají nebo prostě nemohou byt si vyčistiti. Aby těmto nepřístojnostem, svízelům a ohrožování zdraví bylo zabráněno, potřebí jest zříditi komise bytové, jež by nadány byly kompetencí byty navštěvovati, prohlížeti, radou a pomocí napomáhati a je-li potřebí též nedbalé nájemníky i domácí k udržování čistoty přidržovati. Z prostředků, jimiž v místnostech cizopasným hmyzem zamořených, dá se dosáhnouti kýženého výsledku, nejzpůsobivější jest kyanovodík. Ve mnohých případech lze jedině tímto plynem zbaviti se štěnic. Jest to všude tam, kde stěny, podlahy a nábytek skrz na skrz jimi jsou prostoupeny. Práce s uvedeným prostředkem jest však svrchovaně nebezpečná. Nutno tudíž, aby hubení hmyzu tímto plynem bylo prováděno výlučně jen zkušenými odborníky s tímto způsobem odhmyzování důkladně obeznámenými, již by zaručovali provádění všech prací při tom nutných tak, aby nevzniklo nijaké ohrožení obyvatelstva čištěných budov a jejich okolí.

Nečistota v bytech jest v těsném spojení se zamořením jich choroboplodnými zárodky. Přesídlením do bytů znečištěných zaviněna může býti nákaza různými přenosnými nemocemi. To, co se nezřídka pode jménem desinfekce provádí není desinfekcí. Spíše takový nesprávný postup škodí. Svádí totiž ke klamné domněnce, že byt jest zárodků choroboplodných zbaven, k tomu že bývá pobyt v něm pokládán za prostý nebezpečí, ač tomu ve skutečnosti tak není.

Nejjednodušší desinfekcí podlah jest pečlivé jejich vymytí horkým roztokem sody, nejméně 2%. Desinfekce stěn dá se dosíci vybílením jejich čerstvým vápenným mlékem. Ježto postupem naznačeným lze příbytky, z nichž vystěhovaly se osoby nakažlivými chorobami stižené, zárodků choroboplodných zbaviti, jest nezbytno, aby aspoň taková desinfekce byla každému do znečištěného bytu se stěhujícímu občanu umožněna. K tomu jest nutno učiniti opatření, aby i chudé osoby opatřeny byly potřebnou sodou a vápnem v takových případech, v nichž si těchto věcí samy zjednati nemohou.

Vzhledem k svrchu vytčeným důvodům navrhuje zdravotní výbor:

1. Ministerstvo zdravotnictví budiž pověřeno dozorem nad veřejnými budovami, zvláště též kasárnami, školami, nádražími, železničními vagony atd., aby byly čištěny pravidelně a řádně.

2. Udělovati koncesse pro biografy, divadla budiž vázáno s naprostou povinností důkladného jejich čištění v krátkých mezidobích.

3. Paušály na čištění škol státních budiž přiměřeně zvýšeny. Ve školách buďtež konány pravidelné přednášky o významu čistoty pro zdraví a o správné desinfekci.

4. Budiž zřízena instituce bytových dozorců a školy pro výchovu sociálních sester jako učitelek čistoty v méně vzdělaných vrstvách.

5. Ministerstvu zdravotnictví budiž povolen zvláštní úvěr na opatřování nutných prostředků pro chudé obyvatelstvo, aby mohlo provésti řadné vyčištění příbytků. Speciálně buďtež učiněna opatření k získáni potřebné sody a vápna.

6. Budiž zřízen fond ku podpoře chudých, aby mohli potřebný čas věnovati pracem s vyčištěním jejich bytu spojeným.

7. Do řádu o stěhování budiž zařaděno ustanovení o nutnosti delšího intervalu k čištění bytu před nastěhováním nových nájemníků, stanoveny budtež zároveň zákonné důvody pro vyprázdnění bytů zamořených.

8. Odborníkům o to žádajícím buďtež uděleny koncesse ke zřízení ústavů pro odhmyzování kyanovodíkem.

V Praze dne 20. března 1919.

L. Aust v. r. ,
Prof. Dr. Alois Velich v. r.,
předseda
zpravodaj.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP