Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919

Tisk 680

Návrh

člena Národního shromáždění Antonína Kaliny, Dra K.

Engliše a Dra B. Němce a soudruhů, aby byla vyvlastněna půda velkostatkářská a lesní.

§ 1.

Půda velkostatků budiž vyvlastněna. Velkostatky rozumějí se statky, jejichž výměru půdy náležející témuž vlastníku nebo týmž spoluvlastníkům činí v obvodu československé republiky mimo lesy 250 ha.

§ 2.

Nemovitý majetek členů bývalé panovnické rodiny habsbursko-lotrinské anebo potomků kteréhokoli člena jejího, jakož i členů kterékoli panující rodiny říšsko-německé, pokud leží v obvodu republiky československé. prohlašuje se za propadlý ve prospěch republiky bez náhrady.

§ 3.

Bez náhrady buďtež dále vyvlastněny nemovitosti, které přešly na předky nynějších držitelů z majetku odebraného za 30leté války z důvodů politických nebo náboženských. Totéž platí o statcích, které přeměnou nynějších majetníků se dostaly bezprávným zcizením z majetku bývalé koruny české.

§ 4.

O náhradě za ostatní velkostatky bude vydán zákon zvláštní.

§ 5.

Veškerá soukromá lesní půda budiž sestátněna. O tom bude vydán zákon zvláštní.

§ 6.

O převzetí a použití vyvlastněné půdy rozhodovati bude kolonisační úřad, zřízený při ministerské radě. Kolonisační úřad bude spravován správní komisí patnáctičlennou, do níž bude vysílati třetinu zákonodárný sbor, třetinu ministerská rada a třetinu zájmové skupiny ministerskou radou označené.

§ 7.

Úvěrními operacemi, spojenými s prováděním vyvlastnění o osídlení půdy podle tohoto zákona, pověřeny buďtež veřejné úvěrní ústavy.

§ 8.

Vláda jest oprávněna učiniti všechna potřebná opatření, aby bylo zabezpečeno řádné hospodaření na půdě, náležející pod tento zákon

§ 9.

Veškeré právní disposice (zcizení, zastavení, zabavení atd.) půdou náležející pod tento zákon, pokud byly provedeny po 28. říjnu 1918., mohou býti kolonisačním úřadem prohlášeny za neplatné.

§ 10.

Provésti tento zákon ukládá se veškerému ministerstvu. Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášky.

Po formální stránce se navrhuje, aby tento návrh byl postoupen výboru zemědělskému.

V PRAZE dne 20. března 1919.

Ant. Kalina, Dr. Engliš, Dr. B. Němec,

Dr. Lukavský, Ing. Bečka, Dr. Hajn, Dr. Jar. Stránský, Vilém Votruba, Dr. Schieszl, Viková-Kunětická, Dr. Matoušek, V. Rebš, Dr. Weyr, Dr. Preiss, Dr. Malinský, Sís, Dr. Budínský, Kvapil, J. S. Machar, Dr. Fajfrlík, K. St. Sokol, Viktor Dyk, Dr. Herben, Bohumil Fischer.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP