Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919

Tisk 678.

Návrh

dra. Ant. Uhlíře a soudruhů,

aby část trati severozápadní dráhy mezi Libňovsí a Žiželicemj nad Cidlinou

přeložena byla z nebezpečného severního břehu Žehuňského rybníka na

pevnou půdu na straně jižní.

Část trati severozápadní dráhy mezi Libňovsí a Ziželicemi nad Cidlinou vystavěna jest pod oborou panství býv. hraběte Kinského, přímo na břehu Žehunského rybníka. na půdě, jejíž geologické složení stále ohrožuje bezpečnost jízdy a nutí dráhu, aby sesouvající se trať s velikým nákladem ustavičně spravovala a udržovala. Severní břeh Zehuňského rybníka je svrchovaně nevýhodný a přímo nebezpečný pro trať, která v budoucnosti vybudována musí býti na trať dvojkolejnou. Už fakt, že vzdálenost mezi sousedními stanicemi Libňovsí a Žiželicemi činí 11 km, je důkazem, že dráha nejde po území normálním. Technická a strážní služba na trati je velmi nesnadná, a dráha v těchto místech, omezená přímo s jedné strany rozsáhlou oborou a s druhé strany dlouhým rybníkem, vydána je stálému nebezpečenství, že vlak se vyšine do rybníka. Trať v místech tak nepříhodných vystavěna byla jen ze zřetele na zájmy býv. knížete Kinského, velkostatku chlumeckého jakožto majetníka pozemků, na nichž trať se budovala, a při tom akciového podílníka této dráhy, a také se zřetele na cukrovar v Šlibovicích, který však již před 20 lety byl zrušen, - vesměs tedy z důvodů, které se nekryjí se zájmy a zásadami republiky ani s hospodářskými potřebami celého kraje.

Naproti tomu třeba uvésti, že přeložení trati mezi Libňovsí a Žiželicemi na jižní stranu rybníka Zehuňského, znamenalo by všestranný prospěch. Především bylo by možno vésti dráhu po terrainu zcela bezpečném, pevném, rovném a neohroženém žádným sesouváním půdy ani zavodněním. Trať mezi Libňovsí a Žiželicemi, dotýkala by se obcí: Žehuně, Choťovic, Korců (dvora), Končic. Mezi stanicemi Libňovsí a Ziželicemi zřízena by byla zastávka v Choťovicích. Stavba trati neskýtala by žádných nesnází ani po stránce technické ani po stránce finanční. Všecky interesované obce, nejen ty, které by ležely přímo na nové trati, nýbrž i obce vůkolní byly by ochotny na novostavbě dráhy účastniti se finančně podle potřeby co nejvíce. Kdyby stavba této trati byla ihned povolena, znamenalo by to i velikou úlevu sociální, poněvadž by tak obce svému dělnictvu mohly ihned opatřiti na novostavbě dráhy práci jako práci nouzovou. S hlediska národohospodářského veliký význam nové trati z Libňovsi přes Choťovice do Žiželic byl by v tom, že by stoupla prosperita všech obcí, které polohou dosavadní trati na severním břehu Zehuňského rybníka byly hluboce poškozovány. Město Žiželice bylo od své stanice, která umístěna byla v obci Převýšově, vzdáleno přes 3 km a tim trpělo velice samo i všecky obce okolní. Veliká vzdálenost nádraží zdražovala dovoz uhlí, zboží a všech potřeb. Přenesení trati na jižní stranu Žehunského rybníka umožnilo by, aby nádraží vystavěno bylo v městě Žiželicích, které spojeno jest s dalekým okolím okresními silnicemi. V Žiželicích je mechanická tkalcovna se 700 dělníky, která se rozšíří v přádelnu, ruční tkalcovství rozesílá svoje výrobky do světa, ve vůkoli je hojný průmysl cihlářský, vyváží se z okolí také zelenina, zelí, obilí, brambory a j., do vůkolních cukrovarů vyváží se značné množství řepy cukrovky, - což všecko dosavadní polohou trati a velikou vzdáleností nádražní stanice, umístěné v nepříhodném místě, bylo velice ztěžováno, ne-li přímo znemožňováno. Dlužno ještě pamatovati na to, že stává se také aktuelní stavba dráhy z Týnce nad Labem do Žiželic, aby se nabylo přímého spojení z Týnce n. L. přes Ziželice na Chlumec, Nový Bydžov atd.

Návrh, aby část trati severozápadní dráhy mezi stanicemi Libňovsí a Ziželicemi nad Cidlinou přeložena byla na výhodnější místo na jižní straně rybníka Žehuňského, odkazuje se formálně železničnímu výboru.

Dr. Ant. Uhlíř,

St. K. Neumann, Dr. Bouček, Kopeček, Dr. Th. Bartošek, Freiman, Sladký, Dr. Veverka, Dr. Veselý. Jan Hrizbyl. Dr. Emil Franke, Holejšovský, Buříval, Tučný Al., Zeminová, Dr. Hnídek, Landová - Štychová, Dr. Klouda, Konečný, Hrouda, E. Špatný.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP