Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919

Tisk 677.

Návrh

poslance dra Budínského a soudruhů, aby byla zřízena

mistrovská škola průmyslová pro chemii v Brně.

Průmysl chemický jest jedním z poměrně nejslabších z našeho průmyslu v republice a jeho rozvoj může býti umožněn a podporován především také výchovou zdatného a odborně vzdělaného dorostu. Vedle inženýrů vzdělaných na vysokých školách technických, a vedle absolventů vyšších škol průmyslových, potřebujeme také dobrých odborníků na místa dílovedoucích a závodních; pro tuto kategorii nemáme vůbec žádné školy, ačkoliv jest jí nejvíce potřebí, poněvadž právě v oboru chemickém jest theoretické vzdělání neobyčejně významné, ba nezbytné. V průmyslu chemickém jest potřeba vzdělaných lidí mnohem větší, než v oborech ostatních, a proto si nelze budování našeho průmyslu chemického mysliti bez odborných škol, tak jako je má industrie v Německu, Francii i Anglii. Naše škola chemická nemůže však obsáhnouti všechny obory praktické chemie, musí se spíše přizpůsobiti dosavadním našim poměrům, a doporučovalo by se proto, aby nová škola chemická, která budiž zřízena v Brně, specialisovala se zvláště na průmysl hospodářský, jak níže ještě rozvádíme; obory ostatní mohly by býti postupně připojovány.

Navrhuje-li se za sídlo této školy Brno, děje se z toho důvodu, že v Praze chemická škola jest již zřízena, kdežto Morava podobné školy vůbec nemá. Na Moravě pak jest Brno místem pro školu tu nejvhodnějším, poněvadž žáci mohou poučení nabývati nejen ve škole, nýbrž mají také příležitost pobytem v průmyslovém Brně mnohému pro život se naučiti. Také okolnost, že v Brně jest chemický obor při vysoké škole technické, váží při vybudování a dalším rozvoji školy, poněvadž bude mít tak nově zřízená škola dobrou a zdravou oporu. Dále nutno uvést také, že v Brně a na Brněnsku jest silný průmysl chemický právě v technickém oboru, na který škola by se mohla specialisovati, a že proto jest založení této školy opřeno zde o silný a rozvoje schopný průmysl, jejž má podporovati a z něhož naopak zase může sama čerpati podněty..

Co do organisace školy navrhujeme:

Škola mistrovská průmyslová pro chemii má dva po sobě jdoucí ročníky.

První ročník budiž společný a pěstuj nauky, společné pro všechny skupiny; i laboratorní práce jako práce průpravné buďtež společné; v nich má žák nabýti základní zručnosti v provádění technických analys.

Druhý ročník budiž rozdělen na tyto skupiny:

l. Výroba celulosy, papírů a výrobků z celulosy, nitrocelulosy. celuloidu, umělého hedvábí. Škrobařství, výroba dextrinu, cukrů a jejich zpracování a průmysl potravinářský, na uhlohydrátech založený, konservy, kakao, náhražky, marmelády.

ll. skupina: Sladovnictví, drožďařství, lihovarnictví, pivovarnictví. Výroba likérů, vín zdravotních, šumivých nápojů.

llI. skupina: Zpracování tuků: mydlářství a čistící prostředky, chemické čištění látek, svíčkářství, margarin, zpracování olejů, mazadla, fermeže, linolea. Uzenářství a výroba konserv a průmysl potravinářský, na bílkovinách založený.

Skupinově budiž vyučováno strojnictví, strojnické technologii a pracím laboratorním.

Absolventi této školy nabudou theoretického a praktického vzdělání ve svých oborech, kterého v praksi nabýti nemohou. Tím se má vycvičiti dorost pro průmysl, aby nabyl takových vědomostí, by mohl býti nejen správci, úředníky, nýbrž hlavně samostatnými živnostníky a průmyslníky.

Do I. ročníku přijímáni buďtež žáci, kteří nejméně s dobrým prospěchem vychodili obecnou školu a mají v oboru příslušném dvouletou praksi.

Do ll. ročníku postupujtež žáci, kteří absolvovali ročník první.

Učebná osnova:

Čeština spojená s písemnostmi a občanskou naukou v l. běhu, pěstuje základy mluvnice a pravopisu v písemnostech; ve Il. běhu memorování v občanské nauce. Písemně zpracují se jednotlivé stati z občanské nauky. Počty pěstují základní úkony početní s čísly celými i se zlomky, umocňování a odmocňování. Počet úsudkový, jednoduchou trojčlenku, počet procentový, úrokový a užití jejich k řešení úkolů z odborné prakse, jeho výpočty o surovinách, mzdě, nájemném, pojistném a režii. Počet kupní ceny, rozvrh režie. Počet ceny výrobní a prodejní.

Algebra, základní úkony početní s čísly obecnými. Rovnice prvého stupně o několika neznámých a rovnice druhého stupně. Užití logarithmů v praksi chemické.

Fysika, všeobecné vlastnosti těles, nejdůležitější části z nauky o teple, magnetismu, elektřině, mechaniky a optiky.

Měřictví a měřického rýsování, nejdůležitější partie pro pochopení strojnictví. Z přírodopisu budiž pěstován rostlinopis a živočichopis, hlavně po stránce biologické a fysiologické a jejich zužitkování ve spojení s mikroskopií.

Chemie probírá hlavně všeobecné názory chemické a důležité sloučeniny pro příslušné skupiny. Chemie organická probírá se důkladněji se zřetelem ke skupinovému vyučování.

Technologie chemická zabývá se výrobou a vlastnostmi jednotlivých produktů a jest rozdělena podle skupin.

Praktická cvičení. Žáci dostávají návod k technickým pracím, nacvičí jednotlivé úkony, připravují jednoduché praeparáty a rozbírají kvalitativně a kvantitativně chemické sloučeniny.

Zkouší kvalitativně a kvantitativně suroviny, látky střední a konečné výrobky. Výrobu pokud možno provádějí celou s kalkulací obchodní. Strojnictví a strojnická technologie probírá se skupinově se zřetelem k jednotlivým skupinám.

Účetnictví a kalkulace jest přizpůsobena chemickému průmyslu.

Tím nabývá škola uceleného, praktického rázu a může nejlépe vyhovovati průmyslu.

Důležitost a naléhavost takovéto průmyslové školy pro Moravu, Slezsko a Slovensko a tedy pro hospodářské budování a zmohutnění republiky netřeba šíře odůvodňovati. Podepsaní proto navrhují:

Národní shromáždění, račiž se usnésti:

Republikánská vláda se vyzývá, aby s veškerým urychlením zřídila mistrovskou školu průmyslovou pro chemii v Brně.

Návrh tento budiž přikázán školskému výboru.

V Brně dne 19. března 1919.

Dr. Budínský,

Dr. Weyr, Dr. Lukavský, Sís, lng. Bečka, Ing. Nekvasil, Dr. Schieszl, Mattuš, Dr. Fajfrlík, Dr. Herben, Arnold Janda, Dr. Hajn, Dr. B. Němec, Heinrich, Dr. Bulín, Dr. Malinský, Boh. Fischer, Dr. Engliš, Ant. Kalina, Dr. Jar. Brabec, Dr. Matoušek, Dr. Metelka, Nohel, Votruba Vilém, Machar.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP