Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919

Tisk 673.

Návrh

člena Národního shromáždění Emila Špatného, Cyrilla Duška

a společníků, aby byl zřízen Okresní soud v Třebenicích.

Město Třebenice jest střediskem západní lidnaté části okresu lovosického a některých obcí z okresu libochovického a bilinského, které se sídlem svých okresů mají většinou velmi obtížné spojení.

Navrhujeme proto, aby zřízen byl okresní soud v Třebenicích pro obce Třebenice, Kololeč, Úpohlavy, Vrbičany, Sedlec. Lkáň, Vojnice, Vojničky, Podsedice, Solanv, Chrášťany, Dřemčice, Staré Třebivlice, Semeč, Šepetely, Chodoulice, Jenčice, Košťálov, Čížkovice, Želechovice, Sířejovice, Sutom, Vlastislav, Dřínku, Teplou, Děkovku, Nepluky, Skalici, Dřevce, Leskou, Želkovice, Židovice, Loukořany, Dlažkovice a Děčany.

Důvody:

1. Dějepisný:

V dávné době byly Třebenice sídlem župy a děkanátu, do r. 1850 měly svůj soud, který potom přenesen byl hlavně z národnostních důvodů do Lovosic. V letech 1888, 1896, 1899, 1912 jednáno bylo o zřízení nového okresu se sídlem v Třebenicích pro obce Třebenice, Chodoulice, Chrášťany, Děčany, Semec, Šepetely, Dřemčice, Třebivlice, Vrbičany, Úpohlavy, Staré, Kololeč, Podsedice, Sířejovice, z okresu Lovosického, Sedlec, Vojnice, Vojničky, Loukohořany, Lkáň, Solany z okresu libochovického.

2. Zájmové:

Po celou dobu ústavní byly obce okr. lovosického poškozovány v každém směru, ač tvoří 1/3 Lovosicka, a to část nejpokročilejší a nejzámožnější; nejinak bylo by i dále.

3. Národohospodářské:

Osamostatnění způsobilo by rozvoj hmotných poměrů obyvatelstva po stránce hospodářské, výrobní, zvláště však průmyslové a obchodní, zejména však v pěstění a zpracování ovoce a plodin jeho vývozu, čehož slibné začátky ukazují dvě továrny a tři vývozní domy v Třebenicích.

4. Soběstačný:

Okres byl by sice menší, avšak finančně mocný, jak ukazuje roční příjem jen za ovoce, kterýž v době mírové činil částku převyšující 5 milionů korun.

5. Dopravní:

Všecky obce, jež by okres tvořily, mají silnicemi a drahou velmi dobré spojení s Třebenicemi a tíhnou k městu tomu obchodně, společensky a mimoúřední samosprávou. (Hasičská župa, ústředna pro péči o mládež atd.)

6. Statistický:

Utvořen z českých obcí okresu lovosického (který má 185,49 km2 a 22.574 obyv.), dále z obcí okresu libochovického, z některých německých obcí Lovosicka a Bilínska, jež mají přirozený svůj spád do Třebenic, měl by okres třebenický asi 100 km2 a 20.000 obyv. a poplatností rovnal by se jistě nynějšímu okresu lovosickému.

7. Soustřeďovací:

Spojoval by všecky české a mnohé německé obce v Třebenicích daleko lépe než nyní v Lovosicích, které leží zrovna na okraji okresu.

8. Národnostní:

Při spravedlnosti k Němcům v českých i německých osadách chránily by se české menšiny mezi Němci, čehož dosud nebylo.

Z těchto důvodů navrhují podepsaní, aby zřízen byl okresní soud v Třebenicích.

Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru právnímu.


V Praze, dne 20. března 1919.

Emil Špatný, Cyrill Dušek,

Skorkovský, Dr. Th. Bartošek, Holejšovský, Landová-Štychová, St. K. Neumann, Dr. Veselý, Zeminová Frant., Dr. Krejčí, Dr. Veverka, Kopeček, Jan Hrizbyl, Šáda Jos., Dr. Ot. Krouský, Dr. Klouda, Fr. Houser, Dr. Bouček, Časný, Hrouda, Sladký.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP