Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 663.

Odpověď

zástupce předsedy ministerstva k dotazu poslance Dra Engliše a soudruhů na vládu o řádném rozpočtu (č. tisku 446).

Sestaviti řádný podrobný rozpočet vytklo si ministerstvo financí hned od počátku za jeden ze svých nejhlavnějších úkolů, protože rozpočet jest nezbytným základem veškerého státního hospodářství a podmínkou správného fungování celého státního aparátu.

Obtíže, které při řešení tohoto úkolu jest překonati jsou nemalé, uváží-li se, že ústřední úřady republiky, jejichž účast při sestavování rozpočtu jest nevyhnutelná, byly vesměs nově zřízeny, že měly k disposici jen skrovný počet úřednictva s vedením centrálních úřadů obeznalého, nedostatek místností, vědeckých pomůcek a pomocného personálu.

Počalo se s prováděním organisace ústředních správ v nejnutnějším objemu, načež již oběžníkem ministerstva financi ze dne 8. prosince 1918, č. 1201 všechny centrální úřady byly pozvány, aby ministerstvu financí zaslaly návrhy svých dílčích rozpočtů prozatím pro historickou oblast Čech, Moravy a Slezska. Při tom se podotýká, že jest v úmyslu rozpočet pro Slovensko zvláštním dodatkem k hlavnímu rozpočtu pro rok 1919 upraviti.

Této výzvě, aby byly položeny základy pro rozpočet, bylo u mnoha ústředních úřadů včas vyhověno a žádané návrhy byly zaslány; některé z nich jsou již ke konečnému sestavení rozpočtu připraveny, na ostatních se pilně pracuje.

Brzské zkoncování celého rozpočtového operátu zdrželo se však tím, že dvě ministerstva, a byla to právě ministerstva, která spravují velmi značné obory státní správy, nebyla vzhledem k nepřekonatelným obtížím s to, aby žádosti o návrhy dílčích rozpočtů včas vyhověla, ačkoliv jim několikráte žádost tato byla připomenuta.

Protože obtíže tyto zejména u tak rozsáhlých oborů valně zdržovaly sestavení státního rozpočtu, na jehož brzském ústavním schválení jak vláda, tak celá veřejnost má veliký zájem, bylo ministerstvo financí nuceno požádati dopisem ze dne 21. února 1919 č. 5294 předsednictvo ministerské rady, aby označená ministerstva pobídlo, aby zaslala rozpočtové návrhy, což se také od presidia ministerské rady oběžníkem i zvláštním vybídnutím opětovně stalo.

Po těchto pobídkách byly všechny dílčí rozpočty jednotlivých ministerstev až na dvě ministerstva, z nichž práce jednoho nyní, když byla zřízena jeho účtárna, již značně pokročily a jež se opětně obě vybízejí, aby žádostem za neprodlené předložení svého rozpočtu vyhověla, ministerstvu financí zaslány a budou nyní jednotlivé dílčí rozpočty bez prodleni zkoušeny, načež bude možno celkový rozpočet sestaviti a návrh finančního zákona pro rok 1919 předložiti, aby byl ústavně projednán.

V Praze dne 18. března 1919.

Ministerský předseda
v zastoupení:
Švehla v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP