Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 661.

Zpráva

školského výboru o návrhu poslance dra Weyra a soudruhů (č. t. 175), aby zřízena byla konservatoř hudby V Brně.

Návrh tento zasluhuje pozornosti již proto, že jest to mezi všemi návrhy, Národnímu shromáždění podanými, první, jenž žádá, aby byla zřízena nová instituce pro české umění. A nadto jde o umění, jež přede všemi jinými je výrazem našeho ducha a naší národní osobitosti, a jímž jsme si dobyli největších dosud kulturních úspěchů ve světě: o hudbu. Dosavadním potřebám vyššího hudebního vzdělání v našem národě sloužila jediná konservatoř v Praze a je nepochybně, ze nutnost zříditi vedle ní konservatoř druhou, bude pociťována stále naléhavěji. Pro umístění této druhé konservatoře v Brně mluví pak hlavně důvody krajinné a místní; bylo by totiž jejím úkolem, aby sloužila hudebnímu rozvoji na Moravě a na Slovensku a byla tak střediskem hudebního ruchu v celé východní oblasti naší republiky. Důvod tento padá tím více na váhu, ze jak Morava, tak zvláště Slovensko honosí se neobyčejně ryzím a svérázným duchem hudebním ve svém lidu; muzikální nadání našeho národa projevuje se v těchto krajích ještě osobitěji než v Čechách a uchovává si jak v písni, tak i v tanci útvary, nesoucí všecky znaky slovanské bytosti. I je opravdu v zájmu naší kulturní osobitosti, aby právě v krajích s lidem tak hudebně založeným bylo zřízeno vyšší učiliště hudební, a pokud pak jde o jeho umístěni, lze pokládati Brno za místo pro ně nejvhodnější. Lzeť ve prospěch Brna uvésti nejen všecky důvody, jež byly uváděny, když bylo rozhodováno o umístěni druhé university, vysoké školy zvěrolékařské a jiné ústavy vyšších kategorií, ale mimo to i okolnost, zde zvláště rozhodující: že Brno jest již nyní nejvýznačnějším střediskem hudebního života moravského. Má zvláštní školu varhanickou a vedle toho hudební školu Filharmonického spolku brněnského, své časté produkce koncertní i svou českou operní scénu, třebas že malou a umělecky nedostatečnou. Ale právě tomuto nedostatku bude v nejbližší době pomoženo, až české Národní divadlo v Brně přesídlí ze svého chatrného stánku do budovy Městského divadla, dosavadně německého - již tím otvírají se hudebnímu rozvoji Brna možnosti, volající po zřízení vyššího ústavu hudebního jak pro theoretické studium, tak i pro výchovu výkonných sil. I po stránce umělecko-tvůrčí má již dnes Brno svůj význam v české hudbě jakožto ohnisko zvláštního směru v hudbě, jenž se opírá o lidové prvky moravské a hledá theorií i uměleckou produkcí utužiti souvislosti mezi uměním hudebním a mluvou moravského lidu.

Školský výbor uvážil všecky tyto důvody a uznal v zásadě oprávněnost požadavku, jenž je vysloven návrhem dra Weyra a soudruhů. Výslech však mínění hudebních znalců uznal, že nelze zřizovati druhé konservatoře, pokud není náležitě vybudována konservatoř pražská, jez teprve nyní byla dokonale zčeštěna a postavena na základy, odpovídající vývoji hudebního uměni v dnešní době. Tato reforma pražské konservatoře není dosud skončena i je především nutno, aby jí věnoval náš stát všemožnou péci; teprve podle zkušeností s konservatoří první lze zakládati konservatoř druhou. Mimo to není podle mínění hudebních znalců té doby příliš velikého množství žactva na pražské konservatoři, ani není podle jejich mínění v národě takový nadbytek kvalifikovaných učitelských sil, jenž by volal po neodkladném zřízení druhého vyššího učiliště hudebního. Je proto vhodno sečkati, až pominou výjimečné poměry válkou způsobené a vytvoří se okolnosti, pro pěstování umění příznivější, než jsou nynější.

Uváživ takto věc s obou stran, usnesl se školský výbor na této

resoluci:

Vláda se vyzývá, aby přiměřeným způsobem zvýšila státní subvence pro pražskou konservatoř a pro varhanickou školu v Brně i pro tamní hudební školu Filharmonické Besedy. Ministerstvo školství se pověřuje, aby navázalo spojení obou těchto škol a dalo tak podnět k zřízení státní konservatoře hudby v Brně. Zároveň se vláda vyzývá, aby v nejbližší době sestátnila konservatoř hudby v Praze.

V Praze dne 19. března 1919.

Dr. O. Srdínko v. r.,
F. V. Krejčí v. r.,
předseda.
zpravodaj.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP