Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 659.

Dotaz

členů Národního shromáždění Vincence Ševčíka, Dra Stojana a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty o zákazu modlitby na školách, který vydala okresní školní rada v Jihlavě-venkově.

Okresní školní rada Jihlava-venkov vydala dne 1. března 1919 c. 154 všem správám a ředitelstvím škol tento výnos: "Vzhledem k výnosu ministerstva školství a národní osvěty z 25. listopadu 1918 č. 214 a vzhledem k výnosu zem. škol. rady z 24. ledna 1919 č. 1651 usnesla se okresní školní rada ve schůzi 27. února t. r. vyzvati správy škol, aby pozdrav "Pochválen buď Ježíš Kristus" a modlitba před vyučováním a po něm byly vynechány".

Toto usnesení okresní školní rady odvolává se sice na výnos ministerstva školství ze dne 25. listopadu 1918, ale právě jemu úplně odporuje; výnos obsahuje pravý opak toho, na čem se usnesla okresní školní rada, totiž zásadu, že náboženská cvičení jsou dobrovolná a ze jakýkoliv nátlak v té věci od kohokoliv a na kohokoliv činěný jest nepřípustný. Vydaná však výzva na správy škol, aby modlitba byla ve škole vynechávána, jest zřejmým úředním nátlakem, jehož nelze omluviti. okresní školní rada není zajisté ani oprávněna, aby takový nátlak činila. Jsou-li podle citovaného výnosu ministerského náboženská cvičení dobrovolná, musí poskytnuto býti dětem příležitosti, aby tato náboženská cvičení vykonávati mohly, když rodičové náboženská cvičení pro své dítky chtějí ve škole míti. Ale tato příležitost k náboženským úkonům dětem resp. jejich rodičům se odnímá, když tento úřední výnos, aby byla vynechávána modlitba před vyučováním a po něm,byl vydán.

Z té příčiny táži se podepsaní:

Jest ochoten pan ministr školství a národní osvěty ihned se o to postarati, aby výnos okresní školní rady Jihlava-venkov z 1. března t. r. č. 154, jímž se nařizuje, aby modlitba před vyučováním a po něm byla vynechána, byl jako nezákonný zrušen, a aby byly vůbec okresní školní rady poukázány, ze nejsou kompetentní takové výnosy vydávati?

V Praze 20. března. 1919.

Vincenc Ševčík, Dr. Stojan,

Jan Rýpar, B.Bezděk, Kadlčák, Sedláček, Ing. Pospíšil, prof. Šrámek, Dr. Novotný, Zavoral, Fr. Mlčoch, Šolle, Dr. Mazanec, Šabata, Valoušek, Čapka, Jílek, Kaderka, Šamalík, Dr. Kordač, Dr. Dolanský.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP