Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 657.

Dotaz

člena Národního shromáždění Dra Engliše a soudruhů o nařizovacím právu vlády.

Nařízením vlády ze dne 13. března 1919 č. 27. sb. z. a n. prodloužena byla platnost zákona ze dne 10. prosince 1918 č. 63 sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 12. února 1919 č. 63 sb. z. a n. o podpore nezaměstnaných až do konce března tohoto roku. Nemíním rozebírati merita a účelnosti tohoto nařízení, ale běží o otázku, byla-li vláda kompetentní nařízením platnost uvedeného zákona prodloužiti.

Vláda se odvolává v tomto nařízení na všeobecný zmocňovací zákon starého Rakouska ze dne 25. července 1917 č. 307 r. z. Byla-li by vláda podle tohoto zákona oprávněna vydati takové nařízení, pak byla oprávněna též hned zprvu zavésti podporování nezaměstnaných nařízením. Bylo-li však zavedeni podpor nezaměstnaných v prosinci minulého roku provedeno zákonem, uznáno bylo tím, že není vláda kompetentní provésti takové opatření nařízením podle zákona ze 24. července 1917 r. z. č. 907. Nekompetence tato byla nade vší pochybu projevena tím, že první prodloužení se stalo k návrhu vládnímu zákonem (z 12. února 1919 č. 63 sb. z. a n.). Tím více překvapuje, že nyní druhé prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných se v rozporu s tím, co předcházelo, stalo nařízením.

Mimo tento uvedený případ stává se, ze ve vládním nařízení se vláda vůbec ani neodvolává na nějaký zákon zmocňovací. U jiných nařízení není vždy povzneseno nade vší pochybu, ze nařízení nevybočuje z daného zmocnění.

Vláda není primárním normotvorným subjektem, jim jest pouze podle zmocnění vlastního normového subjektu, dnes Národního shromáždění za spolupůsobení presidenta republiky. Přísné dodržování tohoto principu není jen věci ústavnosti a práva, avšak což jest důležitější - též věcí politické odpovědnosti.

Podepsaní se proto táží:

1. Jak míní vláda odůvodniti, že druhé prodloužení zákona o podpore nezaměstnaných se stalo nařízením?

2. Jest vláda v budoucnu ochotna dbáti přísně své kompetence při vydávání nařízení?

V Praze 18. března 1919.

Dr. Engliš, Dr. Šámal, Dr. Lukavský, Sis, Dr. Jaroslav Stránský, Dr. Franta, Dr. Schieszl, Rebš, Dr. Fáček, Dr. Weyr. Bohumil Fischer, Dr. Malínský, Viktor Dyk, Dr. Budínský, Dr. Bulín, Ing. Bečka, Dr. B. Němec, Mattuš, Viková-Kunětická, Dr. Preiss, Dr. Mareš, Dr. Hajn.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP