Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 656.

Odpověď

ministra Národní obrany na dotaz poslance Josefa Šamalíka a soudr. o tom, že bylo zrušeno zproštění vojínů po 31. prosinci 1018 (tisk čís. 438).

K svrchu uvedenému dotazu mám čest pověděti toto:

Nařízením vojenského velitelství v Praze pres. č. 421 mob. ze dne 10. listopadu 1918 byla všechna zproštění, povolená bývalým ministerstvem války nebo zeměbrany, ponechána i nadále v platnosti. Mužstvu, kterému zproštění v době po převratu uplynulo, bylo prodlouženo všeobecně do 31. prosince 1918.

Tímto rozhodnutím tehdejšího nejvyššího vojenského orgánu, které ministerstvo Národní obrany ponechalo v platnosti, byl dán asi podnět k nesprávnému výkladu, panem tazatelem uváděnému, jako by všechna zproštění mužstva byla dnem 31. prosince 1918 paušálně zrušena. Jak je viděti, pravdou byl pravý opak.

Aby se zamezilo dalšímu nedorozuměni o platnosti zproštění bývalou vládou povolených, vydán byl všem podřízeným velitelstvím pokyn, že tato zproštění všeobecně zrušena nebyla. Zůstávají proto i nadále v platnosti.

Ovšem pro spravedlnost a objektivní posuzování všech osobních poměrů zavedené právo přezkoušecí pro okresní zprošťovací komise podle výnosu M. N. O. odd. III. doplň. c. j. 4600 ze dne 20. února 1919, zůstává i nadále neobmezeno.

K druhému bodu dotazu podotýkám, že ministerstvo Národní obrany vydává úřední "Věstník", který uveřejňuje veškerá rozhodnutí, určená pro veřejnost. Při presidiu ministerstva Národní obrany zřízen jest zvláštní tiskový referent, který v neustálém styku s tiskem denním i periodickým informuje veřejnost o všech významných rozhodnutích a akcích ministerstva, pokud ovšem tento tisk jest ochoten propůjčovati k tomu svoje sloupce, což pohříchu vždy se neděje. Za nedostatečnou nebo nesprávnou informaci obecenstva nemohu tudíž nésti zodpovědnost.

V Praze 20. března 1919.

Ministr Národní obrany:
V. Klofáč v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP