Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 655.

Zpráva finančního výboru

o vládním návrhu zákona, jímž se upravuje příslušnost soudů pro řízení o činech trestních, stanovených v nařízeních, vydaných podle zákona ze 25. února 1919, c. 84 sb. z. a n. (tisk 634).

1. Nařízením ministerstva financí ze dne 25. února 1919 č. 84 sb. z. a nar. bylo stihání trestních činů, uvedených v § 13. odst. 1. a 5. tohoto nařízení a nařízením z 19. března 1919 čís. 141. sb. z. a n. stihání trestních činů, uvedených v §§ 12. a 14. tohoto nařízení přikázáno řádným soudům.

Soudy však jsou oprávněny zkoumati platnost vládních nařízení, a mohlo by se proto státi, ze by některý soud neuznal platnosti nařízení toho, a ze by pak odepřel prováděti řízení trestní v něm ustanovené.

Aby tato možnost byla vyloučena, předložila vláda zákon, kterým příslušnost soudní má býti rádně upravena.

Návrh zákona se poněkud odchyluje od vládní předlohy, ale znění navržené výborem jest určitější.

2. Ministr financi prohlásil ve schůzi výboru finančního, že potřebuje k přípravám pro daň ze jmění zákonného ustanoveni o svědecké povinnosti osob, které by mohly učiniti sděleni o způsobu uložení nebo užiti jmění osob třetích.

Výbor shledává tuto povinnost svědeckou velmi těžkou a neobvyklým obmezením obchodního tajemství zejména u úředníků peněžních ústavů, a jen mimořádné poměry nynější a péče o zdar velikého podniku o nápravu valuty přiměla finační výbor k tomu, aby doporučil Národnímu shromáždění schváleni tohoto zákona.

3. Finanční výbor míní, že ustanoveni obsažená v čl. 5. a 7. nařízení vládního ze 6. března 1919 cis. l 13 sb. z. a n. měla býti vydána ve formě zákona a ze nejsou zahrnuta ve zmocnění uvedeném v zákoně z 25. února 1919 cis. 84 sb. z. a n. Obsah ustanoveni těch pokládá finanční výbor za vhodný a nutný ku provedeni nápravy naší valuty a proto je pojal do zákona.

Finanční výbor proto doporučuje, aby Národní shromážděni návrh zákona takto upravený schválilo.

V Praze 20. března 1919.

Dr. Veselý v. r.,
Dr. Horáček v. r.,
zpravodaj.
t. č. předseda.Zákon

ze dne 20. března 1919.

jímž se doplňuje zákon ze dne 25. února 1919 č. 84 sb. z. a n.

Čl. 1.

Činy trestní uvedené v § 13. odst. 1. a 5. nařízení ministerstva financí z 25. února 1919 č. 86 sb. z. a n. a v §§ 12. a 14. nařízení ministerstva financí z 19. března 1919 čís. 141. sb. z. a n. buďtež trestány řádnými soudy.

Tato pravomoc soudní vztahuje se na dobu ode dne účinnosti nařízení ministerstva financi z 25. února 1919 č. 86 sb. z. a n. a z 19. března 1919 čís. 141. sb. z. a n.

Čl. 2.

Ministr financí jest oprávněn dáti provésti soudně přísežné výslechy svědecké, které uzná za potřebné při provádění nařízení vydaných dle zákona z 25. února 1919 c. 84 sb. z. a n.

Výsledky ty budou prováděny dle pravidel řízení nesporného a svědkem nesmi být výpověď odepřena z důvodů uvedených v § 321. zákona z 1. srpna 1895 čís. 113 říš. zák.

Svědek ani osoby uvedené v § 321. odstavec 1. c. ř. s. nemohou býti stíhány trestně, disciplinárně nebo důchodkově, vyjde-li z výpovědi svědecké, ze buď on sám nebo osoby v § 321. odst. 1. c. ř. s. jmenované se dopustily nějakého trestního činu.

Čl. 3.

Každý obyvatel Československé republiky jest povinen do 14 dnů po účinnosti tohoto zákona nabídnouti cizí valuty a cenné papíry znějící na franky, libry šterlinků, dolary, liry, holandské zlaté, bulharské a rumunské lvy československé devisové ústředně ke koupi za kurs, který ústředna tato určí. Prokáže-li, že valuty tyto zapůjčil Československé republice dle zákona z 25. února 1919 č. 88. sb. z. a n., jest od této nabídky osvobozen.

Ti, kdož mají pohledávky v cizině z doby válečné i předválečné, jsou povinni je ohlásit Československé devisové ústředně do 8 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona anebo do 8 dnů po vzniku pohledávky.

Kdo nesplní povinnosti v tomto článku uložené, bude trestán pokutou do 5000 korun anebo vězením do jednoho roku senáty zřízenými dle čl. III. § 5. čís. nařízení ze 16. března 1917 č. 124. r. z. Valuty a pohledávky v cizině mohou býti prohlášeny za propadlé ve prospěch státu.

Čl. 4.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministrům financi a spravedlnosti.

Čl. 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP