Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 652.

Dotaz

členů Národního shromáždění A. Čuříka, B. Bezděka, Jana Rýpara a soudruhů na pana ministra pro sociální péči Dra Wintra stran zastoupení v demobilisačních komisích, zejména stran demobilisační komise textilní ve Frýdku.

Při projednávání změny zákona o podpoře v nezaměstnání v sociálně politickém výboru podal jsem návrh, aby počet členů demobilisační komise byl zvýšen ze 6 na 8, tak aby mezi čtyřmi zástupci dělníků mohli býti zúčastněny všechny nynější organisace dělnické. Na přání pana ministra, který poukazoval na to, že pro tak krátkou dobu, po kterou má zákon trvati, činilo by jisté potíže měniti organisaci nezaměstnanostních podpor a pak, že jest možno i do nynějších komisí vyslati zástupce československého dělnictva křesťansko-sociálního v oněch místech, kde jest zastoupeno, upustil jsem od tohoto návrhu očekávaje, že aspoň při nově se tvořících demobilisačních výborech textilních bude náležitě hleděno na zastoupení československého dělnictva křesťanskosociálního.

Bohužel, ani při tvoření těchto komisí textilních nebylo dbáno spravedlivého měřítka, jako na příklad ve Frýdku, kde po celou dobu války jedině organisace křesťansko-sociálního dělnictva československého ujímala se dělnictva textilního, vyjednávala za ně určité požadavky v továrnách a jinak starala se o vzdělání dělnictva, najednou zasedají v demobilisační komisi textilní pouze zástupci soc. demokratů, ač oganisovaných dělníků křesť. soc. československých jest zaměstnáno ve frýdeckých továrnách textilních na půl druhého tisíce. I přes to, že zástupci naší organisace domáhali se náležitého zastoupení a navrhli obecnímu úřadu určité naše zástupce, byli odmítnuti a demobilisační komise byla obsazena zástupci soc. demokratů, navrženými při schůzi za účasti pouze asi 60ti osob, kdežto přání tolika set našeho dělnictva nebylo respektováno:

I táží se podepsaní:

1. hodlá pan ministr zjednati nápravu v tom směru, aby ve všech demobilisačních komisích byly náležitě zastoupeny všechny nynější organisace?

2. co zařídí, aby zvláště v oněch místech, jako ve Frýdku, dostalo se ihned zastoupení dělnictvu českoslov. křesť. soc.?

3. jest ochoten zaříditi, aby budoucně při obsazování podobných míst bylo náležitě dbáno dělnictva českoslov. křesť. soc.?

V Praze dne 18. března 1919.

A. Čuřík, B. Bezděk, Jan Rýpar,

Čapka, Václav Sedláček, Šabata, F.Kaderka, Jílek, Mlčoch Fr., Prof.Šrámek, Dr.Kordač, Ing. Pospíšil. Šamalík, Dr. Sojan, Dr. Novotný, Šolle, Kadlčák, Valoušek, Ševčík, Zavoral, Dr. Dolanský, Dr. Mazanec.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP