Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 651.

Dotaz

člena Národního shromáždění A. Čuříka, B. Bezděka, Jana Rýpara a soudruhů na pana ministra vnitra Švehlu, stran terroru soc. demokratických důvěrníků na koksovně (Františkově) v Přívoze.

Bývalý důvěrník soc. demokratické kovodělnické organisace František Olšovský vystoupil pro intriky, proti němu prováděné, z této organisace a jsa přesvědčením křest. sociál, přihlásil se do československého Všeodborového sdružení křest. soc. dělnictva. Sociálně demokratičtí důvěrníci Bílý, Káňovský, Zaremba, Kajtar, Žemla a Kubáček usnesli se, že Olšovský musí býti vyloučen z práce, leč správa závodu tento požadavek odmítla. Tu oznámili jmenovaní důvěrníci dělnictva na koksovně stávku, nebude-li Olšovský propuštěn.

Zástupci československé organisace křest. soc. Vaculík, Hejtman a Alois Olšovský odebrali se k správci závodu, panu závodnímu Jerie-ovi a žádali, aby byli předvoláni soc. demokratičtí důvěrníci. Byli zavoláni Káňovský a Zaremba. Ti však nedali žádného ujištění, že terror vůči Frant. Olšovskému zastaví. l odebrali se naši delegáti k předsedovi důvěrníků Kajtarovi, jehož potkali na cestě k domovu, a žádali ho, aby působil jako vrchní funkcionář proti násilnému vyloučení Františka Olšovského z práce pro jeho členství v organisaci křest. soc. Pan Kajtar však odmítl s nimi jednati a na jeho výrok: "Kliďte se! " přiběhlo několik jeho soudruhů a ohrožovali naši deputaci bitím.

Toto stalo se 15. února t. r. Nyní dochází nová zpráva, ze dne 12. března, v níž oznamují nám důvěrníci křesť. soc., že na koksovně Františkově skutečně stávka zahájena asi 700 dělníky, mezi nimiž působily živly nakažené bolševictvím, a po marném vyjednávání že byl nadtopič František Olšovský skutečně z práce propuštěn proti vůli správy závodů, jejímž jménem prohlásil pan závodní Jerie, že propouští pana Olšovského jenom na nátlak soc. demokratů. Věc tato odevzdána byla sice ihned stížnostní komisi, ale při takovém složení této komise, kde převládají zástupci soc. demokratů, nelze očekávati spravedlivého rozsudku.

Toto jest jeden případ z oněch mnoha případů, které se přiházejí na Ostravsku každou chvíli, kdy naši stoupenci a jiné pokojné dělnictvo vydáno je zvůli přistěhovalých polských živlů, nakažených bolševictvím, a nemůže se dovolati žádné ochrany. Za takových poměrů, kdy dělnictvo křesť. soc., jsouc si vědomo svého práva, nemůže nijak podříditi se nátlaku soc. demokratů, může dojíti snadno k násilnostem, ano i k vraždám.

l táží se podepsaní:

Jest pan ministr ochoten jménem vlády poskytnouti náležité ochrany českému a křesťansky smýšlejícímu dělnictvu proti podvratným živlům?

Jest pan ministr dále ochoten vydati vyhlášky a v nich přísně varovati každého proti nátlaku pro jiné politické přesvědčení?

Jest pan ministr ochoten případ tento dáti náležitě vyšetřiti a viníky potrestati?

V Praze dne 18. března 1919.

S. Čuřík, B. Bezděk, J. Rýpar,

F. Šabata, Valoušek, A. Kaderka. Dr. Kordač, Mlčoch, Ing. Pospíšil, Ševčík, Zavoral, Čapka, prof. Šrámek, Šamalík, Dr. Stojan, Jílek, Šolle, V. Sedláček, Dr. Novotný, Kadlčák, Dr. Mazanec, Dr. Dolanský.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP