Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 648.

Zpráva

branného výboru o vládním návrhu zákona, kterým se mění nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918 č. 21 sb. z. a n. o přísaze vojsk československých (tisk č. 543).

Národní výbor československy vydal dne 5. listopadu 1918 o přísaze vojsk československých toto nařízení:

»Národní výbor nařizuje:

§ 1.

Vojska československá jsou povinna vykonati tuto přísahu:

Přisaháme při všem, co jest nám svaté, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušní vlády státu československého, Národního výboru v Praze, a všech svých velitelů, vládou ustanovených; přisaháme, že budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váháni a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přisaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce brániti, tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přisaháme.

§ 2.

Výkon ukládá se veliteli vojsk.«

Tím, že náš stát prohlášen dne 14. listopadu 1918 republikou s presidentem v čele, a tím, že zvoleni téhož dne členové státní exekutivy, mezi nimiž též ministr Národní obrany, bylo nutno do přísežní formule vložit slova »republika-president«, jakož i do § 3. připojeného zákona slova »ministru Národní obrany«, místo dřívějších v § 2. slov,veliteli vojsk«. Mimo to bylo nutno slova »Národního výboru v Praze« (v přísežní formuli) úplně vypustiti.

Jiných změn v uvedeném nařízení Národního výboru nebylo třeba provésti.

I usnesl se branný výbor ve schůzi dne 13. března 1919 takto: Budiž připojenému vládnímu návrhu zákona, kterým se mění nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918 č. 21. sb. z. a n. o přísaze vojsk československých, uděleno ústavní schválení.

V Praze dne 18. března 1919.

Udržal v. r.,
Rudolf Malík v. r.,
předseda.
zpravodaj.


Zákon

ze dne...... 1919,

kterým se mění nařízení Národního výboru československého ze dne

5. listopadu 1918 č. 21 sb. z. a n. o přísaze vojsk československých.

nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918 č. 21 sb. z. a n. se mění takto:

§ 1.

Vojska československá jsou povinna konati tuto přísahu:

»Přisaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušní presidenta a vlády republiky československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených; přisaháme, že budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přisaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přisaháme.«

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Výkon ukládá se ministru Národní obrany.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP