Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 639.

Návrh

člena Národního shromáždění Buřívala, aby bylo zařaděno celní úřednictvo po odborné vyšší zkoušce do skupiny B státních úředníků podle služební pragmatiky.

Slavné Národní shromáždění, račiž se usnésti o tomto zákonu:

Zákon

ze dne.. 1919,

jímž se zařaďuje celní úřednictvo po odborné vyšší zkoušce do skupiny B. státních úředníků podle služební pragmatiky.

§ 1.

Celní úředníci s odbornou vyšší zkouškou přeřaďují se ze skupiny C do skupiny B po rozumu § 52. zákona o služební pragmatice ze dne 25. ledna 1914 řed. z. čís. 15.

§ 2.

Celním úředníkům s odbornou vyšší zkouškou propočítá se jejich celková služební doba a podle výsledku, takto dosaženého zařadí se úředník do příjmů příslušné hodnostní třídy a po případě platové stupnice podle lhůt časového postupu, stanovených v § 52. zák. o služební pragmatice ze dne 25. ledna 1914 řís. z. č. 15 pro skupinu B.

Odůvodnění:

Přípravné studium k vyšší celní zkoušce vyžaduje usilovné a klopotné práce, jíž věnovati musí celní úředník všechen svůj volný čas, nikoli snad jen po dobu několika týdnů neb měsíců, nýbrž i roků, jest pravda, že vědomost i širších kruhů o clu a celnictví vůbec o této prastaré instituci, je dosti zmatená a velmi nejasná. K tomu je třeba rozšířených vědomostí, aby úředník sám a neodvisle z vlastního duševního fondu věcně a logicky posoudil jakost všech možných druhů zboží a z povahy rozeznal, do které položky sazební třeba je zařaditi, aby nestala se újma ani vyclívající straně ani státu. To ovšem předpokládá nejen dobré theoretické předběžné školní vzdělání, nýbrž velikou životní zkušenost, nabytou dlouhou praksí a opravdu úmorným vzděláním pozdějším. Z těchto důvodů bude dále nutno, aby do budoucnosti hledělo se na systematické vzdělání celního úřednictva v státních učilištích, aby odpadlo pracné doplňování vědomostí v době pozdější. Jest tedy vhodné, zříditi odborné kursy buď na vysoké škole technické, nebo při vyšších učilištích škol obchodních. Stejně tak bude třeba zvýšiti pozornost nově se hlásícímu celnímu dorostu, aby byl schopný v budoucnosti zdolati obtížné úlohy, kterých od něho úřad jeho bude vyžadovati.

Z důvodů formálních navrhují podepsaní, aby tento návrh přikázán byl státně zřízeneckému výboru.

V Praze 16. března 1919.

Buříval,

Hrouda, Kopeček, Sladký, Freiman, Landová-Štychová, Skorkovský, J. Svozil, Dr. Krejčí, Holejšovský, Dr. Klouda, Dr. Th. Bartošek, St. K. Neumann, Dr. Veverka, Dr. A. Uhlíř, Tučný Al., Dr. Ot. Krouský, Pelikán, Konečný, Netolicky, Slavíček.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP