Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 637.

Odpověď

zástupce předsedy vlády na dotaz členů Národního shromáždění Dra Boučka, Slavíčka, Hrizbyla a spol, o výkladech člena vlády pro správu financí, tykajících se úpravy valuty a vydává ní cestovních pasů (číslo tisku 426).

l.

Akce, kterou ministerstvo financí podniká pro zlepšení valuty, nemůže ovšem v nynější době býti dána na veřejnost, nemá-li, ač nejpečlivěji připravována a s nemalým finančním nákladem spojena, úplně selhati. Jest proto pochopitelno, že ministr financí proti svému zvyku, mluviti vždy otevřeně a jasně, musel své plány a myšlenky jen zdaleka naznačovati a nebyl by ani toho učinil, kdyby řečníci v debatě nebyli činili narážek a nebyli žádali odpovědi. Za to, že z jeho narážek činěny byly namnoze mylné konkluse, mohou býti činěni odpovědnými jen ti, kteří se k nim dali svésti, nicméně přejímá ministr financí pro věc, jež aspoň v nynější době nepřipouští veřejné rozpravy, odium s tím spojené na sebe a ubezpečuje Národní shromáždění, že neopomine, pokud toho pak ještě bude třeba, v pozdější době podrobněji vysvětliti a odůvodniti motivy, kterými byl při svých výkladech veden a jež, jak doufá, najdou plné pochopení a schválení u členů Národního shromáždění. Ministr financí použil ostatně příležitosti, která se mu od té doby několikráte naskytla, aby mylné dohady obecenstva vyvrátil a pochybnosti rozptýlil.

lI.

Všechna zúčastněná ministerstva jsou si plně vědoma, že zájmy obchodu a průmyslu vyžadují toho, aby obchodníci navazovali styky s cizinou, k čemuž dožadují se pasů cestovních.

Ježto vydávání cestovních pasů jest v úzkém spojení s akcí svrchu řečenou, bylo ministerskou radou dne 25. listopadu 1918 usneseno, že před vydáním pasu musí býti slyšen vždy ministr financí a ministr obchodu.

Ministr financí dává se při svém rozhodováni vésti jen hledisky valutárními a dalek je, jakkoliv favorisovati určité třídy, což ostatně také již z toho je zřejmé, že nestal se za celou dobu případ, kdy by byl býval lidu dělnickému, pasu se domáhajícímu, pas odepřel. Jest však přirozené, že musí ministr financí z důvodů valutárních v některých případech vydání cestovního pasu odepříti; aby uváděl pro své rozhodnutí konkretní důvody, není ovšem vzhledem k volnému uvážení všech okolností - vždy možno, ba jest to při ohromném množství žádostí o pasy a při nutnosti, projednávati je, i fysicky vyloučeno. Ostatně jde jen o výjimečné opatření pro dobu přechodnou. To, aby byly oznamovány důvody, předpokládalo by pořad instanční, který však podle povahy věci nyní přípustný není a také pro budoucnost doporučen býti nemůže.

V Praze 17. března 1919.

Ministerský předseda v zast.:
Švehla, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP