Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 634.

VLÁDNÍ NÁVRH.

Zákon

ze dne ........................................... 1919,

jímž se upravuje příslušnost soudů pro řízení o činech trestních, stanovených v nařízeních, vydaných podle zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 sb. z. a n.

Čl. 1.

Činy trestní, stanovené v nařízeních vydaných podle zmocňovacího zákona ze dne 25. února 1919. č. 84 sb. z. a n., mohou býti trestány též řádnými soudy.

Působnost soudů vztahuje se také na trestní činy proti nařízením, až dosud podle tohoto zákona vydaným, byla-li v těchto nařízeních pravomoc soudu stanovena.

Pravomoc ta vztahuje se na dobu ode dne účinnosti těchto nařízení.

Čl. 2.

Ministr financí jest oprávněn dáti provésti soudně přísežné výsledky svědecké, jež uzná za potřebné při provádění nařízení, vydaných podle zákona ze dne 25. února 1919 č. 84 sb. zák. a nař.

Čl. 3.

Výkon tohoto zákona ukládá se ministrům financí a spravedlnosti.

Čl. 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Odůvodnění.

§em 15. zmocňovacího zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 sb. z. a n., byl ministr financí zmocněn, aby provedl jednotlivá svá nařízení, týkající se okolkování bankovek a soupisu jmění pro uložení majetkové dávky, stanoviti tresty na penězích a svobodě, ztrátu živnostenského oprávnění a propadnutí předmětů řádně nepřihlášených ve prospěch Československého státu. Poněvadž vyšetření případů soudem skytá zvláštní záruky jak pro akci samou, tak i zvláště pro ochranu obviněného, doporučuje se, aby při těžších deliktech vyšetření a potrestání připadlo soudu.

V některých nařízeních, vydaných dosud podle citovaného zákona, byl již za souhlasu ministra spravedlnosti trest soudní stanoven.

Proto jest nutno, aby zákon shora navržený účinkoval již ode dne působnosti tohoto nařízení. Ve směru formálním se navrhuje, aby návrh tento byl přikázán výboru finančnímu a dána mu vzhledem na nutnost věci lhůta 24 hodin, aby podal zprávu.

V Praze 15. března 1919.

Ministr financí:
Dr Al. Rašín v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP