Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 631.

Odpověď

ministra vnitra a ministra Národní obrany na dotaz členů Národního shromáždění Ant. Němce, Františky Kolaříkové a soudruhů (čís. tisku 394) o nesprávném postupu úřadů a vojska ve Žďáře na Moravě.

Na nátlak davu, ohrožujícího bezpečnost úřednictva okresní politické správy v Novém Městě n. Mor., povolila tato správa prohlídky u obchodníků ve Žďáře. Prohlídky tyto byly prováděny dne 7. ledna 1919 příkrým způsobem a měly ráz teroru. Proto byl na telegrafickou žádost starosty ve Žďáře vyslán ku prohlídkám těm úředník okresní politické správy. Tento úředník působil k tomu, aby způsob prohlídek nabyl právní formy a aby obchodníci dobrovolně přispěli ke zmírnění bídy k lidu. Místní obchodníci obuvi dali do prodeje větší množství obuvi za ceny výrobní. Obchodník Inwald dal po delším vyjednávání zadarmo 1225 m látek u něho zabavených, k ošacení lidu. Při prohlídkách pronášel dav, před obchody shromážděný, různé výhrůžky. Tím bylo klidné místní obyvatelstvo tím více postrašeno, poněvadž mu bylo známo, že po 29. říjnu bylo několik bývalých rakouských vojínů v okolí žďárském odzbrojeno a pušky přineseny do Žďáru.

Aby zabránila případným násilnostem, povolala okresní politická správa dne 10. ledna 1919 telegraficky vojsko z Jihlavy do Žďáru, a dala pátrati po zbraních. Po příchodu vojska dne 11. ledna (40 mužů a 1 poručík) byly zatčeny 3 osoby, mezi nimi sběh Procházka, které však velící poručík propustil, jelikož se mu vůdce strany sociálně-demokratické Václav Hora zaručil za zachování veřejného klidu a pořádku. Dne 12. ledna přijelo dalších 35 mužů a 1 nadporučík z Jihlavy, o které žádal telefonicky za souhlasu starosty obce velitel prvého oddílu. Poněvadž obecenstvo žilo ve stálém strachu a nejistotě, byl Václav Hora za přítomnosti obecní rady od úředníka politické správy požádán, aby vydal zbraně aneb udal jména přívrženců své strany, u kterých jsou zbraně. Hora prohlásil, že o žádných zbraních neví. I byla vydána vyhláška o odevzdání zbraní a četnictvu nařízeno provésti prohlídky za asistence vojska. Při těchto prohlídkách vypátrány 3 vojenské pušky a 1 bodlo, což svědčí o tom, že byla tato prohlídka na místě. Od příchodu vojska nebyl klid a pořádek porušen.

K tomuto vylíčení událostí se podotýká:

I. Proti lichvě zakročiti jest zvláště úkolem místní hospodářské rady, v níž mají konsumenti a zejména také příslušníci strany sociálně-demokratické náležité zastoupení. Politickým úřadům dány byly přísné příkazy, aby proti lichvářům přísně postupovaly. Nebylo zákonných důvodů, aby bylo rozpuštěno městské zastupitelstvo a nahrazeno správní komisí.

II. Proti okresnímu hejtmanovi Hronešovi nebyly podány nijaké ani ústní ani písemné stížnosti; přes to byl však tento hejtman z důvodů služebních přeložen na jiné místo.

III. Vojsko, jež bylo podle platných ustanovení přiděleno politickým úřadům, aby udržovalo pořádek, počínalo si zcela korektně, zejména oba důstojníci, poručík Bláha a nadporučík Kadlec, 81. p. pl., jak zavedeným šetřením bylo zjištěno. Když se poměry ve Žďáře uklidnily, byli odvoláni oba důstojníci a z asistence ponecháno pouze 20 mužů k zesílení četnictva. Tento oddíl odvolán nebyl, poněvadž obecní úřad města Žďáru žádal ještě 18. února u posádkového velitelství v Jihlavě o další ponechání.

V Praze 10. března 1919.

Švehla v. r.,
V. Klofáč v.r.
ministr vnitra.
ministr Národní obrany.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP