Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 630.

Dotaz

člena Národního shromáždění J. V. Hroudy a druhů k panu ministru vnitra stran zasáhnutí do kompetence sborů samosprávných.

Jednota českých úředníků samosprávných pro země koruny České zjistila, že okresní hejtmanství v přímém okolí Prahy posílají - patrně podle nějakého vynesení ministerstva vnitra - obcím policejního rayonu pražského výměry, v nichž obce tyto jsou upozorňovány, že nemají upravovati platy svých úředníků a zaměstnanců způsobem, zcela odlišným od postupových pravidel pražských, nýbrž že otázka tato bude řešena v zákoně o utvoření Velké Prahy způsobem jednotným pro celý obvod Velké Prahy, přičemž ovšem bude se hleděti především k poměrům obce pražské.

Takový výměr vydalo na příklad okresní hejtmanství na Smíchově s datem 28. února 1919 a číslem 10.654.

Jako důvod tohoto výměru uvádí se výslovně, že praesidium rady a magistrátu hlavního města Prahy obrátilo se v této věci na ministerstvo vnitra se stížností.

Je tedy zřejmo, že výměry okresních hejtmanství v této věci vyvolány byly přímo nějakým vynesením ministerstva vnitra, které vydáno bylo pro stížnost praesidia rady a magistrátu hlavního města Prahy.

Pokládáme tyto výměry okresních hejtmanství v okolí Prahy, jakož i vynesení ministerstva vnitra, které bylo jejich podkladem, za neoprávněné zasáhnutí do oboru samosprávy se strany správy státní.

Podle platných dosud zákonů - t. j. § 32. starého zřízení obecního pro král. České a § 19. odst. l. zákona ze dne 29. května 1908 čís. 35. z. z. - náleží do kompetence obecního výboru určovati, jaké příjmy služební mají míti úředníci při obcích ustanovení. Vykonává-li tedy vláda pomocí ministerstva vnitra vliv na obce v okolí pražském, aby při úpravě poměrů svých zaměstnanců měly jakési zření na poměry úřednictva obce pražské, je to zasahováním do působnosti samosprávy, do působnosti, která dosud na správě státní úplně byla nezávislá a také nezávislá bude tak dlouho, dokud nebudou zrušeny zákony, dosud v této věci platné.

Je tedy hleděti na výměry okresního hejtmanství v okolí Prahy, které týkají se této věci, jakož i na vynesení ministerstva vnitra, které bylo jejich podkladem, jako na nezákonné, poněvadž jimi zasáhlo ministerstvo vnitra do kompetence, kteráž mu nepatří.

Táží se proto podepsaní:

Hodlá pan ministr vnitra zrušiti ono vynesení, jež bylo podkladem výměru okresního hejtmanství na Smíchově ze dne 28. února 1919 číslo 10.654, a tím prohlásiti za neplatný tento výměr okresního hejtmanství i všechny podobné, jež v okolí Prahy byly vydány?

Co hodlá dále pan ministr učiniti, aby podobné zasahování ministerstva vnitra do kompetence úřadů samosprávných bylo zamezeno?

V Praze dne 12. března 1919.

J. V. Hrouda,

Cingr, Fr. Hummelhans, Freiman, Netolický, Tučný Al., Rud. Mlčoch, Dr. Ant. Uhlíř, Němeček, Zeminová, Bož. Ecksteinová, Kopeček, Jan Hrizbyl, Aust, Charvát, R. Merta, Pelikán, Landová-Štychová, Konečný, Skorkovský, Dr. Heidler, Dr. Emil Franke, Brodecký, Dr. Klouda, Emil Špatný, Šáda Josef, Sladký, Holejšovský, Dr. Veselý, Ing. Záruba-Pfeffermann, Buříval, Dr. Th. Bartošek, St. K. Neumann.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP