Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 628.

Zpráva finančního výboru

o návrh u poslance Dra O. Srdínka a soudruhů (tisk čís. 470.), aby byli podporováni a vybaveni z dluhů učitelé a úředníci nižších tříd platových, kteří válkou nezaviněně byli ochuzeni neb nuceni se zadlužit.

Návrh poslance Dra O. Srdínka a soudr. žádá, aby vláda činila přípravy k finanční akci, kterou má být pomoženo rodinám učitelů a úředníků do IX. hodnostní třídy (včetně), válkou nezaviněně ochuzeným a zadluženým.

Přípravy ty mají záležet v tom, že by vláda si opatřila bezpečné a spolehlivé zprávy o míře zadlužení učitelstva a úřednictva do IX. hodnostní třídy, a že by takto připravila číselný základ pro výpočty, jakého nákladu by bylo potřebí, aby byla zmírněna hmotná bída jejich.

Povolením příslušného nákladu má se podle mínění navrhovatelů zabývat teprve sněm, který vyjde z voleb a nikoli Národní shromáždění.

Drahotními poměry, které vznikly za války, utrpěli nejvíce gážisté a zejména učitelstvo a nižší úřednictvo, neboť žádné služné nemohlo stačit na opatření nezbytných potřeb životních. Všichni gážisté musili ke služnému dodávat buď z úspor nebo z výpůjček, aby jen uhájili holého života svého a svých rodin. Ani drahotní přídavky nestačily, aby uhradily nepoměr mezi služným a nákladem na opatření nezbytných potřeb životních.

Stát jako zaměstnavatel má zájem na tom, aby přesně a pravdivě znal hmotné poměry učitelstva a úřednictva, a aby se přesvědčil o tom, do jaké míry utrpěly tyto stavy válkou.

Už proto se doporučuje, aby stát vyšetřil tyto poměry a zjistil určité číslice hmotného poklesu těchto stavů. Ovšem nelze nyní ještě stanovit způsob a míru, jak by stát měl snad přispět k odčinění ztrát ve válce povstalých.

Šetření bude nutno konat opatrně, aby nebyly zbytečně odhalovány nejsoukromější poměry, ale také přesně, aby byly spolehlivě zjištěny dluhy nebo úbytky jmění, za války vzešlé, které budou moci být prokázány hodnověrnými důkazy (zprávami peněžních ústavů, řádnými dluhopisy, výtahy z obchodních knih a pod.). Šetření toto bylo by záhodno rozšířit také na suplující profesory středních škol.

Finanční výbor proto doporučuje, aby vládě bylo uloženo konat šetření o ochuzení nebo zadlužení učitelstva a úřednictva do IX. hodnostní třídy (včetně) ve válce a připravovat takto pomoc, které by mohl stát poskytnout, aby odčiněny byly hmotné ztráty stavů těch, vzešlé ve válce.

Šetření budiž přikázáno státní statistické radě a státnímu statistickému úřadu.

V Praze dne 13. března 1919.

Dr. Horáček v. r.,
Dr. Veselý v. r.,
předseda.
zpravodaj.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP