Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 625.

Návrh

člena Národního shromáždění Buřívala a soudr. o převzetí, event. zařadění telegrafních adjunktů pošt. do hodnostních tříd a platových stupnic státních úředníků.

Slavné Národní shromáždění, račiž se usnésti o této osnově zákona:

Zákon

ze dne ......... 1919,

jímž se převádí telegrafní adjunkti do stavu státních úředníků, zařazených do hodnostních tříd.

§ 1.

Telegrafní adjunkti přejímají se do stavu státních úředníků, náležejících do zákona o služební pragmatice ze dne 25. ledna 1914 říš. zák. č. 15, a přiznává se jim charakter úředníků veřejných československého státu. Podle předposledního odstavce § 52. zařaďují se do skupiny C schematu pro časový postup.

§ 2.

Vedle statusu posavadních poštovních úředníků budou tvořiti převzatí telegrafní adjunkti zvláštní status, spolu s poštovními oficianty, poštmistry a poštovními expedienty (status II.), který nebude doplňován.

§ 3.

Zařadění do hodnostních tříd stane se se zřetelem na služební dobu a ustanoví se zvláštním nařízením.

§ 4.

Veškerá nařízení bývalého rakouského ministerstva obchodu, která se vztahují na úpravu poměrů telegrafních adjunktů, pokud jsou v rozporu s tímto zákonem, se zrušují.

§ 5.

Zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení a provedením jeho pověřuje se ministr pošt a telegrafů.

Z důvodů formálních doporučují podepsaní, aby tento návrh přikázán byl státně zřízeneckému výboru.

V Praze 11. března 1919.

Buříval,

Hrouda, Sladký, Dr. Uhlíř, Dr. Bouček, Tučný Al., Dr. Klouda, Kopeček, E. Špatný, Zeminová, Freiman, Pelikán, Holejšovský, Ing. Záruba-Pfeffermann, Skorkovský, St. K. Neumann, Svozil, Dr. Bartošek, Landová-Štychová, Dr. Veselý, Dr. Krouský, J. Hrizbyl.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP