Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 619.

Dotaz

poslanců Dra E. Frankeho, J. V Hroudy, Em. Špatného a soudruhů na ministra zemědělství a ministra vnitra o loupení obecních lesů na českém jihu a o útisku chalupníků a domkářů starousedlými rolníky a obecními zastupitelstvy.

Docházejí nás povážlivé zprávy o řádění starousedlých rolníků na českém jihu, zvláště v některých obcích okresu Veselí nad Lužnicí, v obecních lesích. Lesy, jež jsou majetkem obecním, rozděleny jsou v používání starousedlých rolníků, kteří v posledních dvou měsících, obávajíce se, že majetek tento stane se budoucně základem poctivého obecního hospodaření, a ne privilegovanou državou jejich, hromadně a bez povolení kácejí v nich stromy každého stáří a dřevo bez potřeby hromadí na svých dvorech nebo je prodávají. Zákazů úředních, způsobených stížnostmi místních chalupníků a domkářů, nedbají, kácejí dále a mstí se na těch, kdož si stěžovali, zákazem připouštěti obecní býky a plemenníky vepřové k jejich dobytku a zákazem práce obecních kovářů pro jejich hospodářství.

V obci Horusicích u Veselí n. L. kácí obecní les 25 starousedlíků. Každým rokem káceli po 1 dílu, letos však kácejí po třech dílech, ač les je dosud mladý. Dílce možno odhadnouti v nynější době na 4000 K, což činí celkem 300.000 K. O tuto částku je obec připravena, neboť les je obecní, když na jeho vysazování se platí nádenníkům vždy z obecní pokladny. Domkáři a chalupníci stěžovali si u okresního hejtmanství v Třeboni, u okresního výboru, u lesních inspektorátů v Táboře a Budějovicích, u ministerstva vnitra, ode všech byly vydány zákazy dále káceti, sedláci se však všem zákazům vysmívají a kácejí dále, že prý jim neporučí nikdo a že si mohou s lesy dělati, co chtějí. Na tom však nebylo dosti. Aby se pomstili stěžovatelům, dal obecní starosta zákaz připouštěti obecního býka 55 kravám jejich, poněvadž býk prý patří starousedlíkům. Poněvadž však obecní býk byl zakoupen za peníze, sebrané všemi chovateli dobytka podle počtu krav, a jest chován pastýřem, bydlícím v obecním bytě a užívajícím obecních pozemků, a živen krmivem z obecních polí a byl vždy licentován u okresního zvěrolékaře jako býk obecní, patří obci a má tedy nárok na jeho používání dobytek všech zemědělců v obci bez rozdílu majetku. Rovněž zakázáno obecním starostou připouštěti vepřového plemenníka pro brav domkářů a chalupníků, na něhož užívá obecní pastýř polí a luk. Kováři obecnímu zakázal starosta pracovati pro chalupníky a domkáře, ač kovář bydlí v obecním bytě a užívá 10 strychů obecních pozemků.

V obci Bošilci kácí 24 starousedlých rolníků obecní les v rozměru 72 a půl hektaru, a veškeré stížnosti na instance uvedené byly dosud bezvýsledny, ač ministr vnitra pan Švehla ujistil deputaci, vedenou dne 13. února poslancem Hroudou, že nápravu zjedná do 3 dnů. Také zde zakázal starosta obce používati obecního býka pro skot chalupníků a domkářů, ač byl zakoupen penězi, vybíranými po 80 krejcařích z každé krávy, a je chován obecním pastýřem, bydlícím v obecním bytě a užívajícím obecních pozemků. Dále zakázal připouštěti obecního plemenníka pro brav domkářů a chalupníků, na nějž obecní pastýř užívá obecního pole a luk. Zakázal také pracovati kováři pro chalupníky a domkáře, ač kovář bydlí v obecním bytě a užívá 8 strychů obecních pozemků.

V obci Žišově kácí 16 starousedlých rolníků obecní les přes zákazy, způsobené stížnostmi chalupníků a domkářů. Proti stěžovatelům vystupují starousedlíci v čele se starostou obce jako v obou obcích uvedených.

V obci Mazalově, v okresu Třeboňském, kácejí starousedlí rolníci obecní les v rozměru 14 strychů úplně, v hodnotě 100.000 K. Na stížnost místních chalupníků a domkářů na okresním hejtmanství v Třeboni bylo stěžovatelům sděleno, že bude vymožen zákaz káceti u lesního inspektorátu v Táboře, do dnešního dne se však kácí dále, ačkoliv od zakročení uplynuly již 3 neděle.

Uvedené loupení obecního majetku, zvláště v obci Horusicích a Bošilci, prováděné starousedlými rolníky, vyvolává nebezpečné znepokojení veškerého malého zemědělského lidu na českém jihu a podkopává důvěru jeho ve spravedlnost republiky. Domkáři a chalupníci jsou velice rozechvěni těmito neslýchanými poměry a rozčilení jejich vzrůstá, když zákazem práce obecních kovářů mají býti ponecháni v nastávajících polních pracích bez potřebného nářadí a zákazem připouštěti obecní plemenníky jejich chovný dobytek bez plemenění. Zákazy tyto jsou výplodem zločinné mstivosti starousedlých rolníků, organisovaných v politické straně agrární, kteří vyvolali akci v obcích okolních, aby připouštění býků a plemenníků vepřových bylo odepřeno skotu a bravu domkářů a chalupníků z Horusic, Bošilce a Žišova, čímž se stále stupňuje nebezpečné napjetí mezi lidem. Liknavostí úřadů, zvláště okresního hejtmana pana Novotného v Třeboni, který zřejmě se o věc nestará, a zneužíváním obecních úřadů k neoprávněným zákazům vyvolává se hnutí, za jehož následky nebudou moci jeho vyvolávatelé nésti odpovědnost, neučiní-li se ihned dostatečná opatření, aby bylo ihned zastaveno další kácení obecních lesů, aby byli potrestáni vinníci, aby byla rozpuštěna příslušná obecní zastupitelstva a aby byl odstraněn okresní hejtman z Třeboně.

Podepsaní připomínají tyto případy strašlivého porušování práva a spravedlnosti občanů v republice ministru vnitra a ministru zemědělství a táží se:

1. Jest ochoten pan ministr vnitra ihned zakázati další kácení obecních lesů v obcích Horusicích, Bošilci, Žišově a Mazalově, přísně vyšetřiti nestrannou komisí za účasti chalupníků a domkářů uvedených obcí poškození obecního majetku a příkladně potrestati všecky, kdož se toho súčastnili?

2. Jest ochoten pan ministr vnitra rozpustiti obecní zastupitelstva uvedených obcí, poněvadž zneužívala své úřední moci, aby vydala neoprávněné zákazy, které jsou úplně nespravedlivé a ohrožují polní práce i chov dobytka?

3. Jest ochoten pan ministr vnitra odstraniti okresního hejtmana pana Novotného z Třeboně, smutně známého ještě z doby bývalého Rakouska a zaviňujícího jednostranností a liknavostí nedůvěru ve spravedlnost republiky u malých zemědělců, a zameziti hrozící jitření lidu na českém jihu?

4. Jest ochoten pan ministr zemědělství ihned zjednati nápravu v tom, že zakázaly uvedené obce používati obecních řemeslníků k práci pro chalupníky a domkáře, a zabezpečiti tak potřebné obdělávání půdy v zájmu republiky?

5. Jest ochoten pan ministr zemědělství postarati se kravám chalupníků a domkářů v Horusicích, Bošilci a Žišově o potřebné připouštění obecních býků, aby se zbytečně nekazily a nebyl tím ohrožen chov dojného i tažného dobytka a způsobován nedostatek hovězího masa v republice?

6. Jest ochoten pan ministr zemědělství postarati se chalupníkům a domkářům v Horusicích a Bošilci o potřebné připouštění obecních plemenníků vepřových pro jejich brav, aby tak byl opatřen potřebný dorost vepřového dobytka masného a tučného v republice?

V Praze dne 14. března 1919.

Dr. Emil Franke, J. V. Hrouda, Em. Špatný,

Hrdlička, Pik, Holejšovský, Skorkovský, Aust, Dr. Heidler, Dr. Veverka, Landová-Štychová, Pelikán, Buříval, J. Hrizbyl, Dr. Bouček, Dr. Veselý, Sladký, Dr. Klouda, St. K. Neumann, Dr. Krejčí, Freiman, Zeminová, Tučný Al., Dr. A. Uhlíř.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP