Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 615.

Dotaz

členů Národního shromáždění Pelikána, Buřívala a Vochoče na p. ministra železnic o přeložení sídla sekce pro udržování dráhy ve Svitavách do Blanska.

Před několika lety zrušeny byly rakouskou železniční správou některé sekce pro udržování dráhy, téměř vesměs se sídly českými, mezi nimi sekce v Blansku, které tehdy bylo přiděleno 33 km tratí. Sídlo sekce bylo blízko mnohých tunelů, moravského Krasu, nebezpečných skalisek, ostrých traťových záhybů a mostů. Sekce svitavská, měřící tehdy 41 km, ve vzdálenosti 16 km od sekce českotřebovské, byla ponechána a byly jí přiděleny trati sekce blanské, až Blansko výlučně. Ostatní trati přiděleny byly k sekci brněnské II., která vzrostla reorganisací z 41 na 116 km. Dopravně technická hlediska byla by tedy vyžadovala ponechati sekci blanské a zrušiti sekci svitavskou. Za dnešních okolností je velmi přetížena sekce brněnská II., kdežto sekce svitavská, vzhledem ke své poloze, stává se zbytečnou, nemůže-li pro velkou vzdálenost od moravského Krasu do obvodu svého přejmouti trať od Blanska až k zastávce Obřanům, která vyžaduje stálého dohledu.

Změna tato je nutna již proto, že politické poměry ve Svitavách nejsou toho druhu, aby bylo možno s důvěrou ponechati sídlo sekce v tomto místě, jakož i dozor na trati a personál z velké většiny v českém území. Na důkaz toho uvádí tazatelé případ, zařaděný do VIII. části interpelace Českého Svazu na bývalé říšské radě:

Strážník Kupka, z obvodu svitavské sekce, 21 roků zaměstnaný, jmenován byl výpomocným. Při zkoušce jazykové neobstál, ačkoliv vždy bez závady službu konal. Jeho jmenování bylo proto zrušeno a akt, jímž měla býti o tom Kupkovi podána zpráva, za jmenovaného zřízence někdo podepsal, jakoby se zrušeným jmenováním byl vyslovil souhlas.

Jak mnohé okolnosti nasvědčují, nestal se správce sekce o nic méně nacionálním, neboť dovolil si kritisovati úřední řeč českou posměšným způsobem před českým personálem ve stanici Rájci, což mohou dosvědčiti výpomocný strážník Florián Šmejkal a zřízenec Kovář v obvodu traťmistra ve Skalici.

Proto táží se podepsaní pana ministra železnic:

Jsou panu ministrovi věci tyto známy?

Hodlá pan ministr železnic přeložiti sekci svitavskou do Blanska a způsobiti dřívější stav, který byl příznivější pro poměry dopravně technické, jakož i personální?

V Praze 13. března 1919.

Pelikán, Buříval, Vochoč,

Freiman, St. K. Neumann, Netolický, Dr. Veverka, Tučný Al., Hrouda, Zeminová, Kopeček, Skorkovský, Dr. A. Uhlíř, Ing. Záruba-Pfeffermann, Dr. Emil Franke, Jan Hrizbyl, Holejšovský, Emil Špatný, Sladký, Konečný, Dr. Klouda, Dr. Veselý, Landová-Štychová.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP