Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 609.

Dotaz

poslance Špačka a druhů na pana ministra financí o zdanění částek, stržených nuceným prodejem dobytka v zemědělství.

Rekvisice hovězího dobytka, prováděné pro všeobecnou výživu nejostřejším způsobem, zmenšily stav dobytka na míru, která ani zdaleka neodpovídá poměrům a potřebám hospodářským. Úbytek tento, stupňovaný v posledních dnech do krajních možností, jest pro zemědělství přímým drancováním kmenového jmění zemědělského. Dobytek jest pro provozování podniku zemědělského činitelem, jehož oslabení znamená, že i výkonnost hospodářská je zároveň oslabena a výnosnost zmenšena. Peníze, získané nuceným prodejem dobytka, nejsou tedy nijakým ziskem podniku zemědělského, nýbrž součástí hodnoty kmenového jmění postiženého hospodářství.

Není proto možno připustiti, aby peníze získané za rekvirovaný dobytek, byly úředně označovány za podnikový zisk, podle něhož se vyměřují osobní daně z příjmu, daně z válečných zisků atd. Částky tyto jako součást jmění kmenového, jsou svojí povahou vlastně reservním fondem, nuceně nastřádaným, který má pomáhati jednak při opatření nového dobytka, jednak při úhradě nákladů a ztrát, které vzejdou hospodáři z nutného obrození chovu dobytka a nedostatkem hnoje i z polního hospodářství po všechnu dobu, než dosaženo bude opětně normálního stavu hospodářského zvířectva.

Nenamítáme ovšem nic proti zdanění oněch peněz, které z podnětů výdělečných a spekulačních byly získány měrou větší, než by odpovídalo hospodářským poměrům válečné doby.

Majíce zření na úpravu osobní daně z příjmu a ukládání nových daní ze jmění, válečných zisků, atd. dovolujeme si tázati se:

1. Pane finanční ministře, uznáváte, že dobytek, potřebný pro zemědělský podnik, je součástí kmenového jmění dotčeného hospodářství?

2. Pane finanční ministře, jste pro toto uznání ochoten vydati nařízení, jímž by orgánům, daně vyměřujícím, bylo uloženo, že peníze, které byly strženy za rekvirovaný dobytek, nesmějí býti pokládány za příjmy podrobené vyměřovaným daním v těch případech, kde stav dobytka byl nuceným prodejem snížen na míru normální, hospodářské potřebě neodpovídající kde, stav veškerého fundu instruktu, jakož i bonita půdy byly během války valně zhoršeny?

V Praze dne 11. března 1919.

Špaček,

Anna Chlebounová, Zatloukalová-Coufalová, Jos. Sechtr, Lukeš, F. Němec, Prokůpek, Rud. Beran, Udržal, Vraný, J. Rychtera, Dr. Hnídek, Malkus, J. Hucl, Klega, K. Jonáš, Okleštěk, Dr. Rolíček, Slavík, V. Stoupal, M. Pilát.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP