Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 601.

Zpráva

branného výboru a návrhu člena Národního shromáždění Slavíčka, Skorkovského a spol., aby byly zlepšeny existenční podmínky invalidů (Tisk č. 403).

Otázka zabezpečení válečných invalidů jest jednou z hlavních otázek sociální péče. Desítky tisíců obětí cizí zvůle trpí ztrátou svého zdraví a tím ztrátou výdělečnosti, čímž znemožňuje se upevnění jejich existence a tím i existence postižených rodin. Jest povinností veřejné péče, aby rychle postaráno bylo cestou zákonodárnou o zabezpečení invalidů a jejich rodin.

Návrh členů N. S. Slavíčka a Skorkovského řeší pouze jednu část péče o zlepšení existenčních podmínek invalidů. Podle rozhodnutí ministra financí invalidé, kteří propuštěni byli ze svazku vojenského a nastoupili službu jako občanské osoby u československého vojenského zemského vojenského velitelství v Praze jako kancelářští úředníci nebo ordonance (sluhové), patří pod ustanovení starého zákona rakouského o státních zaměstnancích. Tím odpadá možnost, zlepšiti jejich podmínky existenční. Invalidé se středoškolským vzděláním, zaměstnaní kancelářskou prací, mají měsíčního platu pouhých 200 K; někteří mají buď malou, nebo nemají vůbec žádné renty. Nepatrný měsíční plat nestačí tudíž na zakoupení nejnutnějších životních potřeb. Tito invalidé žijí v bídě a jejich rodiny strádají. Jest tedy návrh odůvodněný. Aby účelně byly upraveny poměry a odstraněna krutá nespravedlnost, navrhuje branný výbor:

Slavné Národní shromáždění, račiž se usnésti:

Vláda vyzývá se, aby učinila opatření v tomto smyslu: "Invalidé, kteří jsou ve službách ministerstva Národní obrany a jemu podřízených vojenských úřadů, buďtež vyňati z ustanovení starého rakouského zákona o státních zaměstnancích a nadále podřízeni ustanovením, platným pro ostatní pomocné zaměstnance ministerstva Národní Obrany."

V Praze dne 13. března 1919.

Udržal v. r.,
Luděk Pik v. r.,
předseda.
zpravodaj.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP