Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č.Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919. První poselství presidenta československé republiky.
č. 1Návrh Dra Boučka a soudr., aby vydán byl zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona občanského o právu manželském.
č. 2Návrh posl. Johanise, Laubeho a soudr. ohledně zavedení pojišťování dělnictva, zaměstnaného v podnicích zemědělských, jakož i čeledi.
č. 3Návrh Dra. Engliše na vydání zákona o prozatímní ochraně lesů.
č. 4Vládní návrh zákona, jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly.
č. 5Vládní návrh zákona o zavedení 8hodinné doby pracovní.
č. 6Vládní návrh zákona o zavedení obchodních platidel.
č. 7Vládní návrh zákona o přejímání státních úředníků a zřízenců, jakož i úředníků a zřízenců státních podniků.
č. 8Návrh poslance profesora Jana Šrámka na změnu § 5. jednacího řádu Národního shromáždění.
č. 9Návrh prof. Dra Srdínka a soudruhů o zásadě při ustanovování úředníků.
č. 10Návrh profesora Dra Srdínka a soudruhů.
č. 11Návrh prof. Dra Srdínka a soudruhů.
č. 12Návrh prof. dra Srdínka a soudruhů.
č. 13Návrh Dra Frant. Krejčího a společníků na neodkladnou změnu příslušného zákona, po případě nařízení týkajících se universit a náboženského vyučování na školách středních a nižších.
č. 14Návrh posl. Josefa Šamalíka, Vincence Ševčíka, Fr. Navrátila, Fr. Čapky a soudruhů v příčině zavedení jednotné kvoty chlebovin.
č. 15Návrh R. Jaroše a soudruhů.
č. 16Návrh člena Národního shromáždění Jana Hrizbyla a společníků na udělení státního příspěvku textilnímu dělnictvu.
č. 17Návrh poslance Al. Jiráska, Dra K. Engliše a soudr. na zřízení university s českou řečí vyučovací v Brně.
č. 18Dotaz posl. Pelikána na ministra železnic ohledně ubytování ředitelského personálu brněnského ředitelství železničního.
č. 19nebyl vydán, obsažen v stenogr. protokolu. Naléhavý dotaz
č. 20Zpráva finančního výboru o návrhu zákona na zavedení obchodních platidel.
č. 21Osnova zákona Národního shromáždění O státních tajemnících.
č. 22Návrh Dr. Uhlíře a soudr. na zavedení občanské nauky do škol všech kategorií.
č. 23Návrh Dra Ant. Uhlíře a soudr. na organisaci lidových kursů občanské výchovy.
č. 24Dotaz J. Slavíčka, Pika a společníků na pana ministra Národní obrany v příčině propuštění starších ročníků ze služby vojenské.
č. 25Dotaz Ing. Pospíšila, Ant. Čuříka a soudruhů ohledně zpětné dopravy válečných uprchlíků do jejich domovů.
č. 26Návrh poslanců: Dra Belly, Dra Franke, Kaliny, Dra Meisnera, Udržala a spol. na vypracování ústavy republiky československé.
č. 27Návrh poslanců: Dra Belly, Dra Franke, Kaliny, Dra Meisnera, Udržala a spol. na vypracování volebního řádu do obcí.
č. 28Návrh Dra. Meissnera, Prokeše, Dra. Frankeho a soudr. na zrušení výjimečných opatření.
č. 29Návrh poslance Pika, Hampla, Špatného a soudruhů, aby zrušeno bylo císařské nařízení ze dne 1. května 1915 o rozšíření domobranecké povinnosti na 18-, 19leté a přes 42 roků.
č. 30Návrh Dra. Meissnera, Němce, Slavíčka a soudr. na vydání zákona, jímž se zrušují §§ 17. a 23. zákona o tisku.
č. 31Návrh poslance Pika, Svěceného, Konečného a soudruhů na rychlé propuštění těch záložních důstojníků, kteří jsou veřejnými úředníky.
č. 32Návrh poslance Kříže, Brodeckého, Buřívala a soudr. na sestátnění buštěhradské železnice.
č. 33Návrh členů Národního shromáždění Fr. Housera, Kopečka a soudruhů:
č. 34Návrh Dra. Boučka a soudr., aby vydán byl zákon o spolcích.
č. 35Návrh Dra. Heidlera, Toyerle a soudr. na vydání zákona, jímž upravuje se zatímně veřejnoprávní sprostředkování práce v obvodu československého státu.
č. 36Návrh Udržala, Bechyně, Smrtky, Housera, Konečného, Kopečka a druhů na úpravu hmotných poměrův učitelstva škol obecných a měšťanských.
č. 37Návrh posl. B. Fischera, Slavíčka, Votruby, Mlčocha, Rebše a soudruhů na vydání zákona o živnostenské úvěrní péči poválečné.
č. 38Návrh Al. Konečného, Jul. Kopečka, Fr. Housera, Václ. Freimanna a spol. na odčinění škod válkou obecnému školství způsobených.
č. 39Návrh Václava Sedláčka, Ant Čuříka, Kadlčáka, Dr. Stojana a soudr., aby vydáno bylo nařízení, kterým mění se ustanovení o volné výrobě.
č. 40Návrh člena Národního shromáždění Emila Špatného, Hudce a spol. na zvolení zvláštní komise k prozkoumání zabaveného policejního archivu.
č. 41Návrh na zmenu § 1. zákona ze dňa 13. listopadu 1918 o prozatímnej ústave.
č. 42Návrh člena Národního shromáždění Tayerleho, Jakubky, Jiráska a soudr. na úpravu pracovních Poměrů v závodech na těstové a cukrové výrobky.
č. 43Návrh Modráčka, F. Jiráska a Jaroše, týkající se přidělení státní péče o družstevnictví ministerstvu sociální péče a povinného vyučování družstevnictví na školách.
č. 44Návrh člena Národního shromáždění Dr. Alice Masarykové a soudr., týkající se sociální péče o ženy a děti válečných poškozenců.
č. 45Návrh člena Národního shromáždění Rud. Laubeho, Václava Johanise a spol. o minimální každoroční placené dovolené zaměstnancům.
č. 46Návrh Jiřího Skorkovského, Pika a soudr. na vydání zákona o zavedení prozatímní správy majetku členů rodu Habsbursko-Lotrinského.
č. 47Dotaz Jana Pelikána a spol. na občana ministra železnic Dra. Zahradníka v záležitosti zabezpečení dopravy železniční.
č. 48nebyl vydán, obsažen v stenogr. protokolu. Pilný dotaz
č. 49Dotaz Emila Špatného, Prokeše a společníků k ministrovi spravedlnosti občanu Soukupovi v záležitosti propuštění politického vězně Boh. Arona.
č. 50Dotaz JUDra. Františka Veselého a spol. panu ministru národní obrany.
č. 51Dotaz Jana Pelikána, Frant. Buřívala, Jar. Marka, Vil. Brodeckého a spol. na ministra železnic Dra. Zahradníka v záležitosti převzetí českých zaměstnanců severní dráhy (býv. Ferdinandovy).
č. 52Dotaz JUDra. Františka Veselého a spol. pan u ministru železnic.
č. 53Interpelace poslanců: obč. Laube, Zeminové, Tayerle a Soudruhů občanu ministrovi pro sociální péči dr. Lvu Wintrovi. Zaopatření invalidů.
č. 54Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona, jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly.
č. 55Návrh poslance Dra. Schieszla a soudr. týkající se vybudování ústavu sociální péče o válečné poškozence.
č. 56Návrh poslance Jaroslava Mattuše a soudr. na vydání zákona, kterým se slučují předměstské a okolní obce s hlavním městem Prahou.
č. 57Návrh Dra Josefa Matouška, Dra Weyra a soudruhů na přeložení nejvyššího soudu z Prahy do Brna.
č. 58Návrh J. S. Machara a soudruhů na zřízení ministerstva národní osvěty při vládě československé.
č. 59Pilný návrh poslance Dra V. Schieszla a soudr., týkající se úpravy invalidní renty pro válečné poškozence a jejich rodiny.
č. 60Dotaz panu ministrovi financí.
č. 61Návrh Boženy Vikové-Kunětické a společ. na zabezpečení pozůstalých po československých legionářích a českosloven. armádě.
č. 62Návrh poslanců Frant. Valouška, Šamalíka, Sedláčka, Jílka, Dra Mazance, A. Čuříka a soudr. na uzákonění všeobecného pojištění sociálního.
č. 63Návrh Ing. Bečky, Ing. O. Nekvasila a soudr. na zřízení řiditelství pro vodní dopravu.
č. 64Návrh Ing. Bečky, Ing. Nekvasila a soudr. na doplněni síti místních železnic v obvodu Českého státu.
č. 65Návrh prof. Dr. C. Horáčka na úpravu právních poměrů k půdě.
č. 66Návrh prof. Dra. C. Horáčka na zřízení akademie pro výchovu úředníků pro službu zahraniční.
č. 67Návrh Josefa Špačka a druhů V záležitosti obsazování zdravotních obvodů venkovských lékaři, vracejícími se ze služby vojenské.
č. 68Návrh člena Národního shromáždění Jos. Špačka v záležitosti dosazování zvěrolékařů na venkově.
č. 69Návrh Bohumila Fischera, Václava Rebše a soudruhů na uvolnění zabavených surovin.
č. 70Návrh dra Jindř. Metelky a soudruhů, aby všeliké školy byly podřízeny výhradně ministerstvu školství a národní osvěty.
č. 71Návrh na lidové vydání hlavních spisů Masarykových.
č. 72Návrh Dra. Frant. Krejčího, Housera, aby školské komisi bylo uloženo vypracovati návrh oněch §§ ústavního zákona, které se týkají školství.
č. 73Návrh aby se učitelstvu škol obecných a měšťanských dostalo v nejkratší době přídavků drahotních, jakož i příspěvku nákupního.
č. 74Návrh na utvoření zvláštní komise pro ochranu historických památek a přírodních krás a na vydání zákona o převzetí podzemních přírodních objektů.
č. 75Návrh prof. dra. C. Horáčka a soudruhů na zřízení výboru národohospodářského.
č. 76Návrh Mil. Vojty a soudruhů na zřízení státní pojišťovny proti škodám způsobeným krupobitím na polní úrodě.
č. 77Návrh poslanců Malkusa, Slavíka a soudruhů na zřízení zvláštní komise pro otázky pojišťovací.
č. 78Návrh Mil. Vojty a soudruhů na zřízení státní zajišťovací požární pojišťovny.
č. 79Návrh. členů Národního shromáždění Ant. Němce, Jos. Hudce, Slavíčka a dra Veverky na zřízení výboru mírového.
č. 80Návrh na zákaz kácení a probírání lesů, které příslušejí pod titul obecního statku podle § 70 obecního zřízení, a postavení obecního statku Pod kontrolu ministerstev.
č. 81Návrh poslance Marka, Kříže, Brodeckého, Buřívala a soudr. na zveřejnění soukromé dráhy Kladno-Nučice a Koněprusy-Beroun.
č. 82Návrh poslance Kříže, Marka, Brodeckého, Buřívala a soudr. na zmírnění bytové nouze pro železniční zřízence.
č. 83Návrh na vzetí škol a vzdělávacích ústavů, dosud kláštery nebo jinými církevními korporacemi, nebo soukromníky řízených, ve správu státní.
č. 84Návrh poslanců Národního shromáždění Buřívala, Biňovce, Brodeckého a spol. na zřízení státně-zřízeneckého výboru.
č. 85Návrh V. Freimana a spol. na přeměnu VI., VII. a VIII. třídy osmitřídní smíšené obecné školy chlapecké v Lomu ve školu měšťanskou chlapeckou a dívčí.
č. 86Vládní návrh zákona jímž se pro ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918 - 19 částečně mění ustanovení zákona ze dne 25. října 1896 čís. 220 ř. z.
č. 87Návrh Dra Meissnera, Hudce, Slavíčka a soudr. na rozpuštění okresních zastupitelstev a některých obecních výborů.
č. 88Dotaz dra Gustava Mazance a soudr. na ministra národní obrany V. Klofáče o prohlídkách, konaných ve vlacích mezi Klatovy a Plzní.
č. 89Návrh na zřízení evangelické bohoslovecké fakulty v Praze pro evangelíky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku.
č. 90Návrh posl. Dra J. Matouška a soudr na odškodnění a zadostiučinění českému úřednictvu a zřízenectvu státnímu za národní příkoří.
č. 91Návrh posl. Dra Matouška, Dra Lukavského a soudruhů na vydání zákona o amnestii disciplinárních trestů úřednictva a zřízenectva.
č. 92Návrh Dra Meissnera, Charváta, Svozila a soudr. na změnu zákona o výši částek směrodatných pro trestnost činu.
č. 93Návrh posl. Dra Fr. Lukavského a soudr. na zlevnění cen oděvních potřeb, náležejících do lidového ošacení.
č. 94Návrh posl. Dra Engliše na změnu odst. 4. a 5. § 3. stanov "Zemědělské banky markrabství Moravského".
č. 95Návrh Dra Meissnera, Pika, Špatného a soudr., na vydání zákona, jímž mění se některá ustanovení vojenského trestního zákona.
č. 96Dotaz posl. Dra. Ant. uhlíře, Fr. Housera a soudr. k panu ministru vyučování a národní osvěty o ochraně svobody svědomí ve školách.
č. 97Návrh Dra Ot. Krouského, Frant. Buřívala a soudr. na změnu zákona ze dne 9. listopadu l 91 8 o jednacím řádu Národního shromáždění.
č. 98Návrh posl. Dra Bulína a spol., aby byl ústavně vymezen obor působnosti jednotlivých ministerstev.
č. 99Návrh členů Národního shromáždění Buřívala, Marka a soudr. na brzkou pře stavbu nádraží Českotřebovského.
č. 100Dotaz posl. A. Čuříka, Václava Sedláčka a soudr. na ministra vnitra a spravedlnosti o zaručení svobody shromažďovací a spolčovací pro veškeré dělnictvo.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP