Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2699.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne .............................. 1920,

jímž se mění zákon ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sbírky zákonů a nařízení o zemském správním výboru pro Čechy.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Zákon ze dne 13. listopadu 1918. č. 38. Sbírky zákonů a nařízení, jímž zřízen byl zemský správní výbor pro Čechy, mění se takto:

§ 3. zní:

Zemský správní výbor skládá se z předsedy a deseti členů. Předsedu a členy zemského správního výboru jmenuje vláda, jež ustanoví jednoho z členů za náměstka předsedova.

Předseda i členové zemského správního výboru mohou býti vládou kdykoli sproštěni svého úřadu.

§ 4. zní:

Předseda zemského správního výboru má platu 3000 Kč, náměstek předsedův 2500 Kč a členové zemského správního výboru 2000 Kč měsíčně z prostředků zemských.

Článek II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Článek III.

Zákon provede ministr vnitra.

Důvodová zpráva.

Podle ustanovení § 3. zákona ze dne 13. listopadu 1918, č. 38. Sbírky zákonů a nařízení, jmenuje předsedu a členy zemského správního výboru pro Čechy Národní shromážděni, a to na dobu jednoho roku; jednoroční období předsedy a členů zemského správního výboru skončilo dne 19. listopadu 1919.

Vláda považuje za účelné, aby složení oněch orgánů, jež nyní obstarávají agendu zemských výborů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, bylo co do způsobu jmenování jich členů jednotné. Podle dosavadního stavu byli předseda a členové zemského správního výboru pro Čechy voleni Národním shromážděním, kdežto předsedu, místopředsedu a členy zemské správní komise pro Slezsko jmenovala podle § 2. zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 212. Sbírky zákonů a nařízení, vláda, a také za členy a náhradníky zemského správního výboru moravského, kteří se vzdali nebo vzdají, jmenuje vláda podle § 1. zákona ze dne 27. května 1919, čís. 288. Sbírky zákonů a nařízení, nové členy a náhradníky.

Předloženým návrhem má býti vládě vyhraženo právo jmenovací též u zemského správního výboru pro Čechy.

Podle ustanovení § 3. zákona ze dne 13. listopadu 1918, čís. 38. Sbírky zákonů a nařízení, může si předseda zemského správního výboru jmenovati náměstka. Vláda považuje za účelnější, aby jednak jmenování náměstka předsedova bylo obligatorní, jednak aby náměstek byl ustanoven přímo vládou ze členů, jí jmenovaných; podobné ustanovení má také § 2. zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 212. Sbírky zákonů a nařízení.

Po stránce formální navrhuje se, aby návrh přikázán byl výboru ústavnímu k podání zprávy ve lhůtě 3denní.

V Praze dne 28. března 1920.

Ministr vnitra:
Švehla v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP