Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2698.

Zpráva

ústavního výboru

o nařízení vlády republiky Československé ze dne 18. listopadu 1919,

kterýmž se zřizuje "Slezská zemědělská rada",

předloženého podle § 3. zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 ř. z.

Ústavní výbor navrhuje podle usnesení svého ze dne 17. března 1920:

Slavné Národní shromáždění račiž po rozumu § 3. zákona ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. z. vzíti na vědomí, že nařízením vlády z 18. listopadu 1919 zřízena byla pro Slezsko

"Slezská zemědělská rada".

V Praze 17. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Dr. Meissner, v. r.
Dr. Jos. Dolanský, v. r.


Nařízení vlády republiky Československé,

ze dne 28. listopadu 1919, kterýmžto se zřizuje:

"Slezská zemědělská rada".

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 ř. z. nařizuje se:

§ 1.

Pro výkon prací, přikázaných podle posavadních předpisů subvenčnímu výboru pro Slezsko, který likvidoval, zřizuje se v souhlase se zemskou správní komisí v Opavě "Slezská zemědělská rada".

§ 2.

Zemědělská rada sestává z presidia a ze sboru delegátů.

Presidium skládá se z presidenta a 1 místopresidenta, jež jmenuje ministr zemědělství.

Do sboru delegátů vysílají

po 3 zástupcích:

Ústřední hospodářská společnost pro české kraje ve vévodství Slezském v Opavě a

Německá (bývalá rakousko-slezská) hospodářsko-lesnická společnost v Opavě;

po 1 zástupci:

Svaz hospodářských společenstev ve Slezsku v Opavě,

Jednota českých hospodářských společenstev v Opavě a

Slezský zemský spolek pro chov koní v Opavě;

Dále po 1 zástupci:

Slezská zemská vláda a zemská správní komise rovněž s hlasem rozhodujícím.

Hospodářským organisacím polské národnosti bude přiznáno patřičné zastoupení podle výsledku rozhodnutí o státní příslušnosti Těšínska vládním nařízením.

§ 3.

Zemědělská rada může se se souhlasem ministra zemědělství konstituovati i tehdy, když by nevyslaly všechny oprávněné hospodářské organisace své delegáty vůbec, anebo stanovený plný počet.

§ 4.

K platnému usnášení zemědělské rady jest potřebí, aby včetně předsedajícího byla přítomna nejméně polovice členů.

K usnesení jest potřebí nadpoloviční většiny hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

§ 5.

Zemědělskou radu zastupuje na zevnějšek úřadující president, v jeho zaneprázdnění vicepresident.

§ 6.

Zemědělská rada jest povinna vypracovati pro svou činnost podrobný řád jednací, který podléhá schválení ministerstva zemědělství.

§ 7.

Funkce členů zemědělské rady jsou čestné.

§ 8.

Konstituování zemědělské rady provede presidium jmenované ministrem zemědělství.

§ 9.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provésti je přísluší ministru zemědělství.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP