Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2696.

Zpráva

státně-zřízeneckého výboru

o návrhu zákona na výplatu mimořádných čtvrtletních výpomocí státním zaměstnancům ve lhůtách měsíčních,

usneseného podle § 14 a 17 jednacího řádu.

Státně zřízenecký výbor jednal o požadavcích státních zaměstnanců po úpravě drahotních přídavků. Prvním předmětem jednání o této věci byl požadavek zvýšení veškerých přídavků drahotních o 300%. V uvážení, že usnesení o takovém zvýšení drahotních přídavků dotýkalo by se nejenom státních zaměstnanců vůbec, ale též učitelův a vojska vedle civilních i vojenských pensistův, a že by na základě toho úhrada vydání spojených s přijetím tohoto zákona činila kolem 1200 milionů Kč, bylo nutno uvažovat o jiném, levnějším způsobu vyřízení této věci.

Po jednání s vládou, stíženém velice svízelnou situací státních financí, dohodl se konečně státně-zřízenecký výbor na návrhu zákona, kterým prostě dnešní čtvrtletní výpomoci peněžní mají býti v době od 1. dubna do konce srpna 1920 vypláceny měsíčně. Při tom zůstávají sazby peněžitých výpomocí nedotknuty až na nejvyšší stupeň, t. j. ve IV. hodnostní třídě, kde byl ve starých sazbách náhlý velký rozdíl na prospěch této třídy, rozdíl, který se nedal nijak odůvodnit a který musel být o něco zmírněn.

Platnost této úpravy musela být ovšem přiznána i pensistům, provisionistům, požívatelům běžných darů z milosti a příslušníků rodin těchto, což vyřizuje se § 2. t. z.

Platnost zákona stanovena byla pro měsíce duben až srpen 1920, jelikož se má za to, že akce oddražovací, která zahájena býti má současně s prováděním tohoto zákona, bude míti do srpna t. r. už nějakých positivních výsledků.

Státně-zřízenecký výbor doporučuje Národnímu shromáždění přijetí tohoto zákona.

V Praze dne 23. března 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Gustav Navrátil v. r.
Vilém Brodecký v. r.


Zákon

ze dne .................................. 1920,

o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Místo mimořádných (čtvrtletních) výpomocí, stanovených § 1. lit. B článku IX. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n. budou vypláceny podle dosud platných zásad výpomoci měsíční v této výši:

1. Státním úředníkům a státním učitelům, zařaděných do hodnostních tříd:

Při ročním služném:
I. tř.
II. tř.III. tř. IV. tř.V. tř.
od
až včetně
16.308
20.508
450690800 9101020
od
až výlučně
12.108
16.308
420660770 880990
9.408
"
2.108
"
380590700 810920
7.308
"
9.408
"
370570680 790900
5.808
"
7.308
"
350470560 650740
4.608
"
5.808
"
300380470 560650
3.708
"
4.608
"
250320410 500590
2.808
"
3.708
"
180260350 440530

2. Všem ostatním zaměstnancům a dělníkům:

I. tř.
II. tř.
III. tř.
IV. tř.
V. tř.
180230280 330380

§ 2.

Místo mimořádných (čtvrtletních) výpomocí, stanovených § 2 zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 3 Sb. z. a n. z roku 1920, vypláceti se budou podle dosud platných zásad výpomoci měsíční v těchže částkách.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1920 a pozbývá jí dnem 31. srpna 1920.

§ 4.

Provedením tohoto zákona pověřují se všechna ministerstva.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP