Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2680.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne .......................................... 1920,

jímž se doplňuje § 191 tr. z. čl. V. zákona z roku 1878.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

§ 191 zákona trestního, čl. V. zákona z roku 1878, zní:

"Přečinu se dopustí a budiž trestán vězením do šesti měsíců a pokutou do 400 Kč ten, kdo v místnosti určené pro obřady náboženství zákonem uznaného, dopustí se veřejně pohoršení, nebo kdo skutkem nebo pohoršlivými slovy hanobí předmět bohoslužby neb takové předměty, které jsou určeny pro bohoslužbu, buď v místnosti pro obřad určené, nebo sice mimo tuto místnost, ale při náboženském obřadu.

Stejně budiž pro přečin, pokud tu není těžšího trestného činu, potrestán vězením od jednoho do šesti měsíců duchovní kteréhokoli vyznání nebo jiná osoba v podobné funkci činná, která při úkonu náboženském, zejména při vykonávání úřadu kazatelského, při náboženském vyučování nebo cvičení, při procesí, pouti nebo podobných shromážděních promlouvá o věcech státního nebo politického života, kritisuje platné nebo navrhované zákony nebo zařízení vládní, doporučuje určité politické organisace nebo strany, proti určitým politickým organisacím nebo stranám brojí, tisk určitého politického směru doporučuje neb odmítá, do volebního zápasu ať ve prospěch ať ke škodě některých kandidátů nebo stran zasahuje."

Čl. II.

Zákon ten nabývá účinnosti čtrnáctým dnem po vyhlášení.

Čl. III.

Zákon provede ministr spravedlnosti, vnitra a školství.

Odůvodnění.

Tytéž poměry, které vedly k vydání zákona z 20. února 1919, č. 111 sb. z. a n., jsou i na Slovensku i v Karpatské Rusi, i tam se těžce pociťuje (viz návrh zákona z 20. února 1920, tisk č. 2466), že se kazatelny zneužívá k politickým agitacím, čímž se uvádí náboženský cit lidu na scestí. Navržený zákon čelí tomuto nepěknému zjevu.

Po formální stránce se navrhuje, aby tento zákon byl dán právnímu výboru s tím, aby jej projednal a do 8 dnů se zprávou předložil Národnímu shromáždění.

V Praze dne 24. března 1920.

Ministr spravedlnosti:
Dr. Veselý v. r.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP