Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2679.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne ............................................. 1920,

kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku.

Národní shromážděn republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Ustanovení § 15 zákonného článku XXVIII. z roku 1893 o ochraně živnostenských a továrních zaměstnanců proti úrazům a o živnostenských inspektorech se mění takto:

Dozor živnostenských inspektorů podle § 14 vztahuje se na veškeré podniky provozované po živnostensku neb po továrnicku bez ohledu na počet zaměstnancův a bez ohledu na to, zdali se v nich užívá strojů hnaných živelní silou čili nic.

Článek II.

Ustanovení § 17. téhož zákonného článku se zrušuje.

Článek III.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a ministru sociální péče se ukládá, aby jej provedl.

Důvodová zpráva:

K článku I.

Dosavadní znění § 15 uherského zákonného článku XXVIII. z roku 1893 obmezuje dozor živnostenských inspektorů na továrny a průmyslové závody, ve kterých se užívá motorických strojů elementární silou poháněných, nebo ve kterých bylo nejméně 20 zaměstnanců pravidelně zaměstnáno. Kdežto v Čechách, na Moravě a ve Slezsku podléhají živnostenské inspekci všechny živnostenské závody bez rozdílu velikosti, vymykají se maloživnostenské podniky na Slovensku dozoru živnostenských inspektorů. Tento stav vyžaduje v zájmu ochrany dělnictva rychlé nápravy a za tím účelem nové znění § 15 rozšiřuje dozor živnostenských inspektorů v souhlase se zákonodárstvím, platným v ostatním území naší republiky, na veškeré podniky po živnostensku provozované.

K článku II.

§ 17. téhož zákona vypočítává 18 druhů podniků, na něž se uherská živnostenská inspekce vztahovala i když neužívaly motorů nebo nezaměstnávaly 20 osob. Novým zněním § 15 stává se toto ustanovení bezpředmětným.

Ve směru formálním se navrhuje, aby osnova tohoto zákona byla přidělena sociálně politickému výboru a aby výboru bylo uloženo, by ve třech dnech podal o ní zprávu.

V Praze dne 26. března 1920.

Ministr sociální péče:
Dr. Winter v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP