Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2675.

Zpráva

výboru pre pozemkovú reformu

o návrhu člena Národného shromaždenia Igora Hrušovského a spoločníkov (tisk č. 2365)

o vydaní zákona, ktorým se doplňuje zákon ze dňa 27. kvetna 1919 č. 318. sb. z. a nar. o zaistení pôdy drobným pachtýrom.

Zákon tento obsahuje doplnenia vo troch smeroch:

1. Vyslovuje zásadu, že sa na Slovensku na pomer želiarsky má applikovať zákon o malých arendátoroch. Želiarstvo na Slovensku je pozostatok zemianstva a poddanstva, dľa ktorého zemský pán - statkár - prepustil svojmu bývalému poddanému istý pozemok k užívaniu za rôzne práce.

O výkupe tohoto želiarstva disponuje síce uhorský zákon čl. XXV. z roku 1896, zrušenia želiarstva je ale dľa tohoto zákona s rôznymi ťažkosťami pri dokazovaní spojené a práve k vôli obľahčeniu postupu bol zákon a malých arendátoroch na výkup želiarstva rozšírený.

2. Nesriadenosť správy na Slovensku zapríčiňuje, že zákony pozde prichodia do verejnosti a obecenstvo nemôže použiť výhod a práv k istým termínom viazaných. Tak to bolo i so zákonom o malých arendátoroch. Toto robilo nutným predĺženie zákonom určených termínov do 30. zárí 1920 a 31. prosince 1920 s tým však, že riadne podané prihlášky sa majú pojednať už teraz.

3. K vôli tomu, aby zákon o malých arendátoroch mohol byť rozšírený i na územie, ktoré k našej republike pozdejšie bolo pripojené, ako je Hlučínsko a Ratiborsko, a aby v zákone určené termíny mohly byť tam zvlášte stanovené, bolo potrebné zmocnenie vlády zákonom na vydanie príslušných nariadení.

V Prahe dňa 23. brezna 1920.

Předseda:
Zpravodaj:
Prokůpek v. r.
Dr. Medvecký v. r.


Zákon

ze dne ................................... 1920,

kterým se doplňuje zákon ze dne 2. května 1919, č. 318 sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. 1.

Do zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům vsunuje se jako § 30 a) toto ustanovení:

Na Slovensku vztahuje se tento zákon i na pozemky uvedené v §§ 1 a 3 uh. zák. č. XXV. z roku 1896, nehledíc k tomu, zda jsou státem zabrány čili nic a zda poměr želiarský vznikl teprve po 1. lednu 1848 anebo po tomto dnu byl smlouvou změněn v dočasný nebo vypověditelný poměr služební, námezdní nebo pachtovní.

Vlastníku takového pozemku, pokud se jedná o majetek státem zabraný nebo majetek státní, přísluší jen 1/3 náhrady, jinak jen polovice náhrady, stanovené podle §u 8 tohoto zákona. Prokáže-li vlastník, že by podle §§ 3 až 8 uh. zákona, čl. XXV z roku 1896, příslušela náhrada vyšší, budiž mu přiřčena tato vyšší náhrada, nikdy však více, než plná náhrada vyměřovaná podle §u 8 tohoto zákona.

Ohlásí-li však želiar včas (§§ 12 a 14) své požadovací právo, budiž postupováno podle tohoto zákona.

Ustanovením tohoto paragrafu zůstává uh. zák. č. XXV. z roku 1896 nedotčen.

Čl. 2.

Pro Slovensko stanoví se ku provedení zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 sb. z. a n. tyto nové lhůty:

1. ku přihlášce pachtýřů podle § 12 do 30. září 1920,

2. k vyjádření vlastníka nebo jeho správy o přihláškách, podaných podle čl. 1 (§ 15, odst. 2), do dne 1. prosince 1920.

Přihlášek řádně podaných do 28. září 1919 se toto prodloužení netýká.

Vláda se zmocňuje, aby nařízením určila lhůty ku provedení tohoto zákona v územích, na něž podle mírových smluv rozšířena byla nebo bude svrchovanost Československé republiky.

Čl. 3.

Tento zákon působí ode dne, kdy bude vyhlášen; provésti jej ukládá se veškerým ministrům.

Ústavný výbor navrhuje súčasne vydať resoluciu nasledovného znenia:

Ministerstvu zemedelstva sa nakladá, aby v dohode s ministerstvom s plnou mocou pre správu Slovenska sriadilo po okresoch na Slovensku komisie složené paritne, t. j. so zástupcov želiarstva a interesovaných vlastníkov tým cieľom, aby tieto zrevidovaly tú čiastku želiarských smlúv a pomerov, ktorá sa horných (lesných) požitkov (dreva a pasienky) týka a aby pri podržaní práv želiarov v dosavádnom rozsahu ustálily ich ročnú hodnotu v peniazoch. Želiarom má byť pri tom daná možnosť tieto práce "Na panskom" za užívanie dreva, pastviny alebo dákych z roka na rok meniacich sa pozemkov paritnou komisiou odhadnutý obnos v hotovosti vyplatiť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP