Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.

Tisk 2671.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne ......................................... 1920,

kterým se povoluje úvěr k úhradě nákladů, spojených s nákupem a dovozem cizozemské sadby bramborové.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby povolila z prostředků státních peníz až do 10 mil. Kč na rok 1920 k úhradě diference, jež vznikne mezi nákupní cenou sadbových brambor s dopravními výlohami z ciziny a domácí cenou přikazovací.

§ 2.

Vláda se zmocňuje, aby si potřebný peníz opatřila úvěrními operacemi.

§ 3.

Zákon tento, jenž nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provedou ministři zemědělství, financí a pro zásobování lidu.

Důvodová zpráva.

Vzhledem na nedostatek sadby bramborové, jest vážné nebezpečí, že plocha osázená brambory beztoho již značně pokleslá, poklesne ještě dále a že tím vážně ohroženo bude příští zásobování.

Z toho důvodu bylo snahou ministerstva zemědělství opatřiti sadbu bramborovou z ciziny, jednak aby doplněna byla nedostávající se sadba, jednak aby domácí zdegenerovaná sadba mohla být aspoň částečně osvěžena.

Kroky k získání sadby bramborové z Německa nevedly k cíli a rovněž tak neslibují valné naděje kroky podnikané k získání sadbových bramborů z Poznaňska.

Jest jedině naděje získati sadbu bramborovou z Holandska, Dánska nebo Švédska. S dopravou přišly by nesporně všechny tyto brambory průměrně as na 300 Kč za 100 kg. Potřeba sadby na 1 ha činí průměrně 20 q; stála by tudíž sadba pro 1 ha celkem okrouhle 6000 Kč. Sklizeň možno odhadnouti s ohledem na dobrou sadbu průměrně na 100 q z 1 ha.

Při této průměrné sklizni činil by hrubý výnos z 1 ha s předpokladem, že by užito bylo bramborů dále k sadbě jako sadby uznané (s příplatkem 12 Kč na 1 q):

cena za 1 q 28 + 12 = 40 Kč,

za 100 q 100 X 40 = 4000 Kč,

činila by tedy ztráta v nejlepším případě z 1 ha nejméně 6000 - 4000 = 2000 Kč, nehledíc ani k výlohám, spojeným s obděláním, hnojením, sklizní atd.

Z toho důvodu jeví se naléhavá nutnost, mají-li brambory tyto býti vůbec zakoupeny, aby stát přispěl příslušnou částkou k snížení ceny jejich event. až na 100 Kč. Předpokládá-li se, že podaří se získati ze zahraničí celkem asi 500 vagonů bramborové sadby, jeví se celkový peníz, potřebný ke snížení ceny až na 100 Kč, 50.000 X 200 - 10,000.000 Kč.

Má-li tudíž pěstování brambor, zvláště pro menší zemědělce, být umožněno, nutno poskytnouti producentům sadbu bramborovou za takovou cenu, aby se výroba ještě vyplácela a k tomu účelu má sloužiti státní úvěr, ze kterého má býti hrazena diference mezi nákupní cenou bramborů cizozemských a prodejní cenou domácí.

Ježto na výdej ten v rozpočtu na rok 1920 nebylo pamatováno a ani ministerstvo zemědělství, ani ministerstvo zásobování, nebo st. o. ú. nemají toho času úspor, ze kterých by mohl býti hrazen potřebný peníz nejvýše 10 mil. Kč, zvýší se o tuto částku pravděpodobně schodek státního rozpočtu na rok 1920.

Kdyby se nemohla dovézti sadba bramborová, bylo by třeba příštím rokem dovážeti brambory konsumní, což by vyžadovalo nepoměrně vyššího nákladu, než-li požadovaný úvěr pro sadbu.

V ohledu formálním se navrhuje, aby osnova přikázána byla výboru zemědělskému a rozpočtovému s tím, aby o ní podaly zprávu ve lhůtě 3 dnů.

V Praze 9. března 1920.

Ministr zemědělství:
Prášek v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP